Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините"

18.03.2020

442

НЕ СЕ ПРОМЕНЯ срокът за подаване на проектни предложения

за модернизация на осветление в общините

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България Министерството на енергетиката съобщава, че срокът за подаване на проектни предложения по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ остава непроменен, а именно 16:30 часа на 20 март 2020 г.

Обръщаме внимание, че съгласно процедурата за оценка на проектните предложения, посочена в т. 17.1 от Насоките за кандидатстване „Когато при проверка на проектно предложение се установи липса на документ и/или несъответствие, до Кандидата се изпраща писмо с искане на допълнителни документи/информация. В писмото се определя разумен срок за отстраняване на посочените в него несъответствия, който не може да бъде по-кратък от пет работни дни и следва да е еднакъв за всички Кандидати по процедурата“.

Министерството на енергетиката следи развитието на ситуацията с коронавируса в страната и ще съобразява всички свои действия и срокове с актуалната обстановка.