Проблемите при реализацията на общинските проекти по ОПРР и ПРСР

20.07.2020

224

По решение от 15 юли на Постоянната комисия на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти, екипът на НСОРБ информира Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) и Държавен фонд «Земеделие» (ДФЗ) за проблеми при изпълнението на общинските проекти по ОПРР и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

НСОРБ и общините апелират към ДФЗ за предприемане на своевременни и адекватни дейстия, за преодоляване на значителните закъснения в:

  • извършването на последващия контрол върху възлагането на обществените поръчки по общинските проекти. Апелира се за ускоряването му и за удължаване на сроковете за изпълнение на общинските проекти;
  • договарянето и анексирането на общинските проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Същото би могло значително да се ускори, чрез въвеждане подписването им с електронен подпис или използването на куриерски услуги;
  • изпълнявания план за действие по ускорено разглеждане на процедурите и договориране на проектите, подадени от МИГ. Все още се чака изплащане на средствата за управление по междинните заявки от 2019 г. и няма яснота кога ще се изплатят авансите за 2020 г. Докато траят горепосочените процедури, общините отново се явяват кредитор на МИГ за заплати и текущи разходи и то в условията на недостиг на средства и допълнителни разходи в общинските бюджети, заради световната пандемия.

Изразява се и готовеност на последваща среща да се предостави допълнителна информация, както и предложения за преодоляването на изложените проблеми.

По ОПРР, отново се очаква предприемането на действия за преодоляване на значителните закъснения при:

  • оценката на проектни предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020, депозирани в края на 2019 година;
  • възстановяването на средства по искания за междинни и окончателни плащания по проекти по програмата, подадени още в края на 2019 г. и началото на 2020 г. В условията на минимални или липсващи приходи в общинските бюджети, в допълнение към немалките разходи, които следва да се обезпечат за намаляване разпространенито на пандемията, е повече от ясно, че всяко забавяне при възстановяването на европейски средства на практика означава, невъзможност за реализиране на проектите;
  • извършването на проверки на място по общинските проекти, включително предсказуемост на същите и неотлагането им многократно във времето.

Пълният текст на писмата може да намерите на: https://www.namrb.org/izpalnenie