Приета е актуализацията на НКПР

30.04.2020

174

МРРБ уведомява https://www.mrrb.bg/bg/pravitelstvoto-prie-aktualizaciya-na-nacionalnata-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie/, че Министерският съвет е приел актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 година (НКПР).

Актуализирането е обвързано с новата Оперативна програма за развитие на регионите (ОПРР) за периода 2021-2027 година. То определя териториалната основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в т.ч. и със средства от европейските фондове.

В документа се съдържа анализ на демографското, социално-икономическото, екологичното и териториално-урбанистичното състояние на страната, правят се актуализирани прогнози, разработват се различни сценарии и пространствени модели за развитие на националната територия.

Основната цел е в срока на действие на НКПР да бъде постигнато умерено полицентрично и балансирано териториално развитие, чрез намаляване на междурегионалните различия, икономически растеж и борба с демографската криза.