Предстоящи безплатни обучения по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

През 2017 - 2018 г. НСОРБ изпълнява мащабна обучителна програма за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на публични услуги. Обученията ще стартират в края на 2017 г. и ще продължат до края на 2018 г., като ще се провеждат най-малко в 8 региона в страната. Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули. Един служител може да участва в повече от един тематичен модул. 

Обученията ще съчетават теоретичната основа с разглеждането на множество добри практики и казуси от общините и са насочени към заместник-кметове и общински служители (на трудово и служебно правоотношение), ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Очаква се над 5400 служители от всички общини да се възползват от безплатните курсове по 10 тематични обучителни модули, които са:

  • устройство на територията; 
  • общинска собственост; 
  • превенция и действия при бедствия;
  • обществен ред и сигурност;
  • образование;
  • социални дейности;
  • местни данъци и такси;
  • общински бюджети;
  • управление на водите;
  • управление на отпадъците.

 

Възползвайте се от възможността да повишите административния капацитет на Вашите служители!

 

С информационната брошура можете да се запознаете ТУК

Очаквайте скоро допълнителна информация за провеждането и записването за обучителните модули на интернет платформата за обучение на адрес: http://www.namrb.obuchi-se.org/