Предоставяне информация на ДА „Електронно управление” за изпълнени мерки, свързани с е-управлението

18.02.2019

991

С Решение № ДАЕУ 8466/01.10.2018 г. на Председателят на ДА „Електронно управление” (ДАЕУ) са разработени Практически насоки по спазване на чл. 11, чл. 13, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл. 34, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (НУЕПА). Практическите насоки и писмото към тях са публикувани на електронната страница на НСОРБ на адрес http://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Konsultativni_materiali/DAEU_Prakticheski_Nasoki.pdf . В тях се дават следните указания:

  • При осъществяване на дейността по предоставяне на електронни административни услуги и в предвидените в закон случаи, в това число при разглеждане на жалби, сигнали и предложения, следва да се издават електронни документи, подписани с електронен подпис по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ);
  • Следва да се създаде и използва нарочен електронен адрес или електронна форма за взаимодействие със съответната администрация, както и да се изпраща потвърждение до заявителя на е-административни услуги за получаване на подадения от него документ, съдържащо реквизитите по чл. 34, ал. 2 от ЗЕУ.

С ново писмо на МС с изх. № 02.44-19/13.02.2019 г. се напомня, че съгласно РМС № 777 от 31.10.2018 год. се предлага на администрациите по чл. 38, ал. 2, т. 2 от Закона за администрацията (ЗА), общините да създадат свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и да разработят вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез ССЕВ. С текста на посоченото писмо се изисква от администрациите в 7-дневен срок да изпратят на Председателя на ДАЕУ, Атанас Темелков, на адрес atemelkov@e-gov.bg информация за изпълнение на мерките за привеждане на дейността в съответствие Практическите насоки и информация за тяхната свързаност със ССЕВ.

Независимо от това, че съгласно РМС 777/2018 г. връзката на общините с ССЕВ не е задължителна, следва да се има предвид, че обмена на е-съобщения и е-документи с организациите, чиито ИС по обективни причини не са свързани със Средата за обмен на електронни съобщения (СОЕС) и с гражданите следва да се извършва през ССЕВ. През тази среда ще се извършва обмена на данни с Единната информационна точка (ЕИТ), която ще стане публично достъпна през април 2019 г.