Практически насоки на ДАЕУ за работа с електронни документи, подписани с електронен подпис

Във връзка с постъпили сигнали на граждани относно предоставянето на електронни административни услуги, Председателят на ДА „Електронно управление” (ДАЕУ) е утвърдил „Практически насоки за спазване изискванията на чл. 11, чл. 13, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл. 34, ал. 1 от Закон за електронното управление (ЗЕУ) и на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (НУЕПА). В документа се акцентира върху:

  • Задължението на административните органи да приемат е-документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ);
  • Ползването на електронен подпис от страна на административните органи при издаването на е-документи в резултат на осъществяване на дейността си по предоставяне на електронни административни услуги и в предвидените в закон случаи, в това число при разглеждане на жалби, сигнали и предложения;
  • Реда за придобиване, подновяване и прекратяване на ползваните от административните органи удостоверения за електронен подпис;
  • Реда за ползването на квалифициран електронен подпис от оправомощените по сила на закон или от овластените със заповед на административния ръководител лица;
  • Информацията по чл. 13, ал. 1 от ЗЕУ, която административните органи са длъжни да предоставят на получателите на услуги;
  • Задължението за изпращане на потвърждение до заявителя след регистриране на постъпил в администрацията входящ електронен документ.

Изпълнението на практическите насоки не изключва прилагането на цялостното законодателство в областта на електронното управление.

Пълният текст на утвърдените „Практически насоки” може да прочетете ТУК.