Позиция на НСОРБ по бюджета на ЕС след 2020 година

18.02.2019

578

В периода май-юни 2018 година Европейската комисия (ЕК) анонсира предложенията си по бюджета на Европейския съюз в направления «Регионално развитие и сближаване» и «Обща селскостопанска политика» (ОСП), част от Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-20127 година.

На различни събития и форуми с Комитета на регионите (КР) на ЕС и Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР), кметове на общините и представители на НСОРБ, обсъждаха, формираха и анонсираха позиции по МФР на европейските общини и региони. Темата за МФР бе основна в дневния ред на Постоянните комисии по управление на еврофондовете и земеделие, гори, селски и планински райони, както и на Юбилейната 10-та Национална среща на евроекспертите от общините.

В унисон с поетите ангажименти в Програмата за дейността на Сдружението за 2019 година, за активно участие в подготовката на стратегическите документи за новия програмен период и предвид значимостта на европейските фондове за общините, НСОРБ изготви проект на позиция по предложенията за МФР. Позицията на Сдружението бе приета от Управителния съвет на НСОРБ.

Основните послания в Позиция на НСОРБ по МФР са:

  • Подкрепа за предложенията на ЕК по МФР за: достъпа на всички региони до политиката на сближаване; формулираните политически цели; запазването на принципа на партньорство; намаляването на броя на програмите и административната тежест; засилването на гъвкавостта при програмирането и разходването на фондовете; по-благоприятната рамка на интегрираното териториално развитие и местните териториални инициативи, чрез прилагането на подходи като Интегрирано териториално развитие (ИТИ), Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Лидер и други териториални инструменти, както и предложения минимален ресурс на национално равнище за тях.
  • Настояваме за:
  • Необвързване на европейското финансиране с върховенството на закона, макроикономическите и благоприятстващите условия, защото тяхното изпълнение не зависи от бенефициентите;
  • Финансирането на допълнителни приоритети, както и на реформите в страните - членки, да не е за сметка на политиката на сближаване и ОСП;
  • Увеличаване на бюджета на втория стълб на ОСП, както и на средствата по Кохезионния фонд и на тези за трансгранично сътрудничество, поне на настоящите им равнища;
  • Запазването на настоящите разпоредби, свързани със: включване в Общия регламент и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; сроковете за използване на годишните средства по програмите по правилото „n+3”; размера на предварителното финансиране; дела на европейското съфинансиране на проектите -85% за по - слабо развитите и най-отдалечените региони и за териториалното сътрудничество, както и на Кохезионния фонд, 70% за регионите в преход и 50% за по-силно развитите региони;
  • Двойно завишаване на предложената единна ставка от 2.5 % за техническата помощ по линия на ЕФРР и Кохезионния фонд;
  • Финансовите инструменти да не заменят грантовото подпомагане, да се използват не само за нови инвестиции, а изобщо за инвестиции, които са финансово жизнеспособни и за които наличните пазарни механизми не могат да предоставят финансиране;
  • Допълнително опростяване на структурата на програмите и правилата по прилагането им.

Общините и НСОРБ поемат и ангажимент да: популяризират добавената стойност на политиката на сближаване и ОСП; работят за договаряне и защита на възможно най-благоприятни условия за достъп на българските местни власти до европейския ресурс през програмен период 2021-2027; допринасят по конструктивен и отговорен начин за подобряване на разпоредбите на бъдещата МФР и чрез представителите си на европейско и национално равнище да отстояват в дебатите по МФР по-близката до гражданите си Европа, Европа на общините и регионите.

           

Пълният текст на Позицията на НСОРБ можете да видите ТУК.