Почти всички предложения на НСОРБ влязоха в промените на Закона за здравето

15.05.2020

868

На 13 май в бр. 44 на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за здравето (ЗЗ), с които се изменя и допълва и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март. Законът влиза в сила от 14 май

Приетите предложения на НСОРБ

В резултат на проведените онлайн срещи на Управителния съвет на Сдружението с ръководствата на четири парламентарни групи – ГЕРБ, БСП за България, ДПС и Обединени патриоти, преобладаващата част от предложенията на НСОРБ за гъвкавост и по-голяма ликвидност по общинските бюджети в кризисния период бяха подкрепени, отразени в проекта на закона и гласувани в пленарна зала:

 Неналагане на запори върху банкови сметки на общини – в срок от два месеца след отмяната на извънредното положение.

 Безлихвени заеми за сметка на централния бюджет – министърът на финансите може да ги отпуска да края на 2020 г. със срок на възстановяване, не по-дълъг от края на 2021 г., на общини за изпълнение на противоепидемични мерки по чл. 63 от ЗЗ или при временни касови разриви по бюджетите им в резултат на занижена събираемост на данъците  върху недвижимите имоти и върху превозните средства и таксата за битови отпадъци спрямо същия период на 2019 г.

Заемите се отпускат въз основа на мотивирано искане от кмета на общината и решение на общинския съвет, като чл. 103, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 14 и 15 от Закона за общинския дълг не се прилагат.

За заемите се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от Закона за публичните финанси.

  Ползване на трансфера за зимно поддържане, предоставян  до 20 януари 2020 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет  за 2020 г., за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки на територията й по чл. 63 от Закона за здравето.

  Разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето – за 2020 г. в разходите по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси може да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от ЗЗ, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Разходите се осигуряват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

  Ползване на натрупани средства за отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), облекчения при плащане на отчисленията за 2020 г. – До 31 декември 2020 г., до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО може да се разходват за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от ЗЗ, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО – по решение на общинските съвети, след одобрение на министъра на околната среда и водите.

Дължимите месечни отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО за периода от 1 март 2020 г. до 30 ноември 2020 г. се внасят до 31 декември 2020 г.

За периода от 1 март до 31 декември 2020 г. не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО.

НСОРБ благодари на тримата зам.-председатели на Управителния съвет – кметовете на Димитровград, Троян и Кърджали – Иво Димов, Донка Михайлова и Хасан Азис, и на члена на УС и кмет на община Елин Пелин Ивайло Симеонов, за отговорното, аргументирано и задълбочено отстояване на позицията на Сдружението в срещите с ръководствата на четирите парламентарни групи.

 

Други по-важни промени за общините:

 1. I. Закон за здравето
 2. Министерският съвет с решение може да обявява извънредна епидемична обстановка, при която министърът на здравеопазването/директорът на съответната регионална здравна инспекция със заповеди могат да въвеждат временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област, община или населено място, сред които:
 • забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства;
 • временно ограничаване придвижването на територията на страната;
 • временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

Общинските органи са длъжни да създадат необходимите условия на територията на общините за изпълнение на въведените мерки. Средствата за осъществяването на мерките се осигуряват от общинския бюджет. Лечебните и здравните заведения – общинска собственост са длъжни да изпълняват въведените мерки.

 1. При опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести общинските органи са длъжни да оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.
 2. Завишени размери на глобите за физически лица при:
 • нарушаване или неизпълнение на въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция временни противоепидемични мерки;
 • отказ или неизпълнение на задължителна изолация и/или лечение;
 • отказ или неизпълнение на задължителна карантина.
 1. II. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация

  Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия по § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол могат да се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 80 на сто от стойността на кредитите, вместо досегашните 50 на сто.

  Спиране на обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители срещу физически лица

До два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. По искане на физическото лице, направено преди изтичането на срока по изречение първо, публичните продани, съответно въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

 Защита на длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции

До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

  Условия за удостоверяване ограничаването или преустановяването на дейността на физически или юридически лица – наематели или ползватели на имоти – общинска собственост

По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

Обстоятелствата  се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.

 1. Закон за социално подпомагане

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат до 30 септември 2020 г. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания.

Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г.

До 31 август 2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца.

Такси за ползване на социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено „Майка и бебе“ и Дневен център, включително и при седмична услуга, когато са делегирани от държавата дейности, не се заплащат от лицата за периода от 13 март 2020 г. до 31 август 2020 г.

 1. Възлагане извършването на работа в социални услуги на територията на общината

До 31 декември 2020 г. по предложение на кмета нa общината ръководителят на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, може без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община.

 1. Закон за обществените поръчки

Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение и спрямо транспортните услуги при:

- закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;

- закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им.

 1. Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще продължат да упражняват правомощията си по закона  два месеца след отмяната на извънредното положение.

Ръководител на управляващ орган с мотивирано решение може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.

За преодоляване на настъпилите последици от COVID-19 въз основа на акт на Министерския съвет управляващите органи може да възложат, извън случаите по чл. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, изпълнението на финансови ресурси и инструменти през г. програмен период 2014 – 2020 и чрез Българската банка за развитие.

 1. Моделът 60/40 се прилага за периода от 13 март до 30 юни 2020 г.
 2. Срок за прилагане на отделни разпоредби от закона

Разпоредбите на чл. 7, 8, 14, 17, 21 от закона, имащи отношение към дейността на общините, се прилагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

 1. Продължаване на законови срокове

Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на закона.

 1. Задължение за даване на разяснения по прилагането на закона

Местните органи в рамките на своята компетентност дават разяснения по прилагането на закона, които обявяват публично.

 1. Промени в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител

Съгласно промените в Закона за здравето, в съответните норми от Кодекса на труда и Закона за държавния служител се добавя новото понятие обявена извънредна епидемична обстановка“.

 1. Зачитане на трудов и осигурителен стаж

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж. През 2020 г. за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

 1. Удължаване на изтичащи срокове на действие на удостоверения за категоризиране и за сертифициране по Закона за туризма

Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване клас А и клас Б, заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване), туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене, чиято категоризация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г.

Срокът на действие на удостоверенията за сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, за обектите, чиято сертификация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г.

 1. Закон за закрила и развитие на културата

Музеите осигуряват дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, както и в изпълнение на противоепидемични мерки, определени със закон или въведени с акт на държавен орган.

Общинските музеи са длъжни да осигурява безплатен вход за категории посетители, определени в правилника за устройството и дейността на съответния музей.

 1. Закон за водите

Водите и водните обекти се опазват от замърсяване и увреждане и чрез свободното движение на необходимите химикали за обработка на питейните и отпадъчните води при процесите за пречистването им, в т.ч. внос през държавната граница.

Пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места, селищните и курортните образувания се осигуряват с пречиствателни съоръжения/инсталации за обеззаразяване. Обеззаразяване се извършва преди заустване в повърхностни води и Черно море при възникнала необходимост по преценка на органите на Министерството на здравеопазването. Задължително обеззаразяване се извършва преди заустване в Черно море по време на курортния сезон.

При настъпило аварийно замърсяване с непречистени битови отпадъчни води или при обявена извънредна епидемична обстановка:

 1. утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места, селищните и курортните образувания, които се използват в земеделието, се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения;
 2. води, използвани в съответствие с Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ, бр. 43 от 2009 г.), когато са замърсени с непречистени отпадъчни води, се използват за напояване на земеделските култури най-малко 48 часа след смесването им с тези води.

Нова легална дефиниция

„Химикали за обработка на питейните и отпадъчните води при процесите за пречистването им“ са флокуланти, коагуланти, биоциди, използвани за обеззаразяване/дезинфекция, и други, предназначени за пречиствателните станции/съоръжения за питейни води и пречиствателните станции за отпадъчни води.“

 1. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

През 2020 г. забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие е от 15 юни до 1 октомври.

 1. Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

До 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна социална помощ по Закона за социално подпомагане и не са включени в програми за заетост, може да сключват трудови договори с регистрирани земеделски стопанин или тютюнопроизводители за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни.