Поставихме за решаване актуални проблеми по изпълнението на общинските проекти по ОПРР и ПРСР

29.07.2019

571

В продължение на дискусиите от заседанието на Постоянната комисия на НСОРБ по управлението на европейските фондове, проведени на 22 и 23 юли в гр. Пловдив, НСОРБ постави и открити въпроси по изпълнението на общинските проекти по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). От Управляващият орган на ОПРР, очакваме:

- премахване обвързването на междинните плащания по общинските проекти с подписан Акт Образец № 15. Такива изисквания има по процедури „Развитие на туристически атракции” и „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Това ограничение изключително много увеличава натиска върху общинските бюджети, защото предполага поемането и на допълнителните кредити за оборотни средства, в допълнение към немалките такива за осигуряване на задължителното собствено участие по схемата за туристическите атракции. То се явява и сериозна пречка за кандидатстване с проекти по същата;

-да не се изисква представянето на обемна техническа и друга документация, която е налична в ИСУН 2020 и/или може да се провери по служебен път. С това ще се намали административната тежест и ще се ускорят сроковете за обработката на искания за плащания.

От новото ръководство на ДФЗ очакваме спешно предприемане на мерки за:

-ускоряване забавената обработка на общинските проекти подадени през МИГ и на анексирането на договорите за безвъзмездна финансова помощ след приключването на обществените поръчки;

- премахване на исканията за: представяне на документи и справки, които ДФЗ може да получи по служебен път, като например свидетелствата за съдимост на кметовете на общини; предоставяне на хартиен носител на документите, които са налични в ИСУН 2020 или на такива, които са ненужни или неотносими към съответния проект– например, от кметовете на общини-кандидати през МИГ се иска да предоставят удостоверение за липса на задължения към НАП.

 

Конкретните ни предложения може да видите тук: https://www.namrb.org/izpalnenie