Поставихме общински въпроси по ПРСР пред МЗХГ, МФ и ДФЗ за спешна реакция и указания

21.02.2019

596

Във връзка с постъпили в НСОРБ сигнали от общини, участващи в изпълнението на Стратегии за местно развитие, одобрени за финансиране по подмярка 19.2 от ПРСР се обърнахме за спешна реакция до г-жа Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите.

Съгласно представената ни информация договорирането на стотици инвестиционни проекти, подадени по десетки процедури по мерки от ПРСР, включени в местните стратегии и обявени от Местните инициативни групи през 2018 г., е блокирано. Държавен фонд „Земеделие“ не може да пристъпи към разглеждане и последващо одобрение на проектите, приети и оценени от местните групи, заради забавената акредитация на процедурите за това от страна на отговорната дирекция в МЗХГ. Забавеното договориране поражда безпокойство сред общините и сред местните инициативни групи и бенефициентите настояват за ускорено договориране на проектите.

 

Във връзка с постъпили питания от общини – бенефициенти по ПРСР, изпратихме до г-жа Росица Велкова, зам.-министър на финансите и до г-жа Атидже Алиева-Али, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", конкретни въпроси за указания относно прилагане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. във връзка с изплащането на ДДС за общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

 

Писмата на НСОРБ и получените отговори можете да видите на нашата страница в раздел "Позиция пред централната власт.