Покана за проектни предложения по програма COSME

21.04.2020

409

На https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions#inline-nav-1, ЕК пуликува покана за набиране на проектни предложения по

програма COSME Social Economy Missions.

Целите на настояшата покана са :

 • Засилване на взаимодействието и подобряване на сътрудничеството между съществуващите мрежи на социалната икономика и заинтересованите страни на регионално и местно ниво в областта на приоритетите на „Мисии за социална икономика“;
 • Засилване на междурегионалното обучение между заинтересованите страни в социалната икономика (публичен и частен сектор) в областта на приоритетите на „Мисии за социална икономика“;
 • Принос за постепенно изграждане на общност на социалната икономика.

Проектните предложения могат да адресират една от изброените по-долу теми , а именно:

 1. Изграждане на устойчиви регионални и / или местни екосистеми;
 2. Социално отговорни обществени поръчки;
 3. Изграждане на клъстери от социални и екологични иновации или участие в традиционните клъстери;
 4. Подкрепа за развитието на бизнеса в социалната икономика;
 5. Подкрепа за местни и регионални инициативи в областта на зеления и цифров преход;
 6. Местни или регионални мерки за борба с безработицата;
 7. Устойчиво земеделие и развитие на селските райони;
 8. Образование и обучение за развитие на екосистемата на социалната икономика;
 9. Разработване на хоризонтални политики в подкрепа на социалната икономика на местно или регионално ниво;
 10. Инициативи за социална икономика за интеграция на мигрантите;
 11. Други (идентифицирани от кандидатите);

Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, образуващи консорциум. Предлаганите консорциуми трябва да включват най-малко три различни регионални или местни публични администрации (община, град, регион и т.н.) от три различни държави-членки на ЕС или държави, участващи в програмата COSME. Участието на една и съща регионална или местна публична администрация в повече от едно предложение не е разрешено.

Крайният срок за подаване на проектни предложения  е 9 юни 2020 г. , 17:00 часа (брюкселско време)