Подписа се Национално рамково споразумение между МТСП, МОН, МЗ и НСОРБ за изпълнение на Споразумението на интеграция в заетост на продължително безработните лица

06.03.2019

926

На национално ниво, по инициатива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), след няколкомесечни усилия, беше подписано Национално рамково споразумение между МТСП, МОН, МЗ и НСОРБ за изпълнение на Споразумението на интеграция в заетост на продължително безработните лица, прилагано в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС от 15.02.2016 относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Проектът на Национално рамково споразумение беше подобрен значително въз основа на изпратените от НСОРБ предложения, като беше одобрен и от УС на НСОРБ.

Институциите, включени в рамковото споразумение ще бъдат ангажирани само със специфични за тях дейности и услуги, които се предоставят и в момента, като конкретизирането им ще става посредством сключени на местно ниво споразумения за сътрудничество по инициатива на дирекциите „Бюро по труда“.

Към Националното рамково споразумение е приложен обобщаващ списък на услугите в страната, като в местните споразумения ще се включват само онези услуги, които конкретните институции предоставят.

Националното рамково споразумение между МТСП, МОН, МЗ и НСОРБ за изпълнение на Споразумението на интеграция в заетост на продължително безработните лица и някои синтезирани основни изисквания и препоръки, в писмото ни до ръководствата на общините, можете да видите в документите по-долу.

НСОРБ ще продължава да предоставя информация на общините за осъществяваните действия в изпълнение на Националното рамково споразумение на национално ниво.