Подкрепа за новаторски междурегионални партньорства за възстановяване от Covid-19

27.07.2020

204

Европейската комисия обяви покана за изразяване на интерес към тематични партньорства за пилотни междурегионални иновационни проекти, които подкрепят възстановяването от Covid-19 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/

Целта е да се помогне на регионите да оползотворят възможностите си, които възникват вследствие на кризата, да развият устойчивост и да надградят екологичната и цифровата си трансформация за възстановяване на най-засегнатите сектори, като например здравеопазването и туризма.

Подкрепата е за транснационални партньорства между регионални органи и други заинтересовани страни като университети, изследователски центрове, клъстери и МСП, в четири тематични области:

  • Партньорства в областта на медицината- медицинско оборудване или медицински изделия за справяне с коронавируса. Мобилизиране на регионален капацитет за ускоряване на иновациите и бързо внедряване на нови технологии и решения за справяне с пандемията от Covid-19;
  • Кръгова икономика в здравеопазването: кръгови бизнес модели за медицински продукти и услуги (например преработка и обновяване на медицински изделия и оборудване, кръгова икономия в контекста на безопасността на здравето, управление на медицински отпадъци);
  • Устойчив и дигитален туризъм: иновативни решения за възстановяване и развитие на туризма (включително климатично неутрален и културен туризъм) чрез нови технологии, концепции за услуги и бизнес модели. Партньорства, обхващащи частния сектор, публичния сектор и публично-частните партньорства (напр. отговорен, иновативен и интелигентен туризъм, прилагане на кръгови бизнес модели и ефективност на ресурсите, използване и управление на природните ресурси, използване на публични пространства, услуги и инфраструктура, усвояване на нови технологии, събиране на данни, управление и споделяне);
  • Партньорства за разработване на водородни технологии в регионите с високи въглеродни емисии.

Партньорствата следва да включват регионални власти от поне четири различни държави от ЕС и представители на  научния сектор, бизнеса, публичната администрация и крайните потребители.

Заявяването на интерес е до 7 септември 2020 г. (23:00 часа брюкселско време). Общият бюджет на поканата е 400 000 евро, за подкрепа на четири тематични партньорства.