Първо заседание на ПК по екология и чиста среда на НСОРБ за новия мандат

21.07.2020

175

Заседанието на Постоянната комисия  по екология и честа среда към НСОРБ завършва цикъла учредителни заседания на експертно-консултативните органи на Сдружението. През този мандат в работата на Комисията по екология и чиста среда ще вземат участие 57 представители на 46 общини.

За председател на ПК по екология и чиста среда беше избран Недим Тахиров - началник на отдел в община Разград. Г-н Тахиров беше досегашен председател на Комисията и единодушното му преизбиране е висока оценка за работата на експертния общински екип по въпросите на устойчивото развитие.

Заместник-председатели на Комисията ще бъдат Румяна Драганова - директор дирекция "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции" в община Гурково, Милена Ковачева – началник отдел община Карлово и Диана Стефанова – главен експерт община Благоевград,

Работата на Постоянната комисия ще бъде една от ключовите в подготовката на общините за новия програмен период, предвид приоритетите на ЕС в сферата на устойчивото управление и революционния преход към нови енергийни източници, дефинирани в „Зелената сделка“.

 

  

В рамките на първото за този мандат присъствено заседание на Екокомисията на НСОРБ във фокуса на обсъжданията са актуалните промени в Закона за управление на отпадъците и необходимостта от нормативни промени в сектора, предизвикателствата пред общините в рамките на мандата.

Друг акцент от програмата е новият закон за ВиК. Членовете на Комисията ще дискутират регулацията в областта на управление на водите и концесионирането на общински язовири и належащите промени в нормативната уредба. Екипът на НСОРБ ще представи и актуална информация за напредъка по подготовката на новия програмен период 2021 – 2027 г. и по-специално бъдещата оперативна програма „Околна среда“.