Първа среща на НСОРБ с министър Николай Нанков

18.05.2017

261

На 17 май 2017 г. с проведе среща на Председателя на УС на НСОРБ Даниел Панов с новия министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В срещата взеха участие и заместник – министър Деница Николова, както и Силвия Георгиева от НСОРБ.

В конструктивен диалог бяха обсъдени открити въпроси в ключовите сфери на взаимодействие между общините и регионалното министерство. Договорена беше работна среща на УС на НСОРБ с екипа на министър Нанков в началото на месец юни.

Министър Нанков представи намеренията си за по-кардинални промени в ЗУТ и поднормативната уредба, които да облекчат процедурите по устройствено планиране и инвестиционния процес. Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов подчерта, че общините ще приветстват и подкрепят всяка промяна в ЗУТ, която ще облекчи съгласувателните процедури в общините, без да ги натовари с допълнителна административна тежест. Той подчерта, че промените в ЗУТ задължително трябва да са обвързани и с промени в Закона за културното наследство, които да „отпушат“ работата на регионалните звена на НИНКН. От страна на НСОРБ беше изразена за пореден път молба за съдействие от МРРБ за по-бързо съгласуване на Общите устройствени планове на общините в НИНКН, които стоят там по повече от година. Също така, като тема за дискусия от страна на общините беше предложено да се работи за облекчаване изискванията към обхвата и съдържанието на проектите от по-ниските категории (от 4та до 6та), защото в момента високите изисквания към тях не само че затормозяват процесите на подготовка и съгласуване, но и са предпоставка за голямо незаконно строителство.

Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов постави като един от основните ни приоритети осигуряването на траен финансов източник за поддържане на общинската пътна мрежа. Той подчерта, че общините са собственици на 19 хил. км пътна мрежа, каквато е и дължината на републиканската. В същото време всички 265 общини получават общо 150 млн. лв. капиталова субсидия годишно, която трябва да разпределят между належащите си потребности, в това число и за общински пътища. Затова УС на НСОРБ ще продължи да настоява за промяна на механизма за финансиране на общинските пътища, който да гарантира ресурс поне за минималните потребности от текущи ремонти. Министър Нанков подчерта, че ще работи за увеличаване на целевата субсидия за общинските пътища до 50 – 60 млн. лв. годишно, паралелно с промяна на механизма за разпределянето й. Той пое ангажимент и да се запознае с казуса за налагане на санкции от АДФИ на общините, които използват целевата субсидия за пътища за текущи, а не за основни ремонти и да работи за разрешаването му.

Обсъдени бяха и текущи проблеми по Националната програма за саниране на многофамилните жилищни сгради. И МРРБ, и НСОРБ се обединиха около позицията, че ще бъдат положени усилия за финансиране на всички договори от 2016 г., които са в ББР. МРРБ ще въведе по-строги контролни механизми за ефективното разходване на ресурса.

Относно необходимостта от огромен ресурс за всички инвестиции във водния сектор, министър Нанков информира, че предвижда създаването на специален фонд за инвестиции в областите, където не бе извършена консолидация и съответно няма да има европейско финансиране. Той подчерта, че подготовката на прединвестиционните проучвания за 14те консолидирани ВиК върви с добри темпове. Планира се през 2018 година да се проведе търгуването и в началото на 2019 година да започне строителството. Проблем са 12те области, за които няма обявена процедура за изработване на прединвестиционни проучвания. МРРБ очаква ОПОС да стартира нова процедура за това, паралелно работи за създаване на фонд с национален ресурс, който да финансира ВиК мрежата в тези области.

По време на срещата бяха обсъдени и належащите за разрешаване проблеми в ОП „Региони в растеж“ и преди всичко осигуряването на несдостигащите 213 млн. лв. за образователна инфраструктура в 22та най-големи града на България. По информация на заместник – министър Деница Николова още следващата седмица се стартира процедура по наддоговаряне на програмата чрез решение на Министерски съвет. Индикативният срок за тази процедура е до края на месец юни тази година. Приемането на това решение ще позволи сключването на договорите за одобрените проекти от началото на месец юли. Даниел Панов отново подчерта, че за общините е важно да бъде намерено решение, което да им позволи да работят в настоящия строителен сезон, без да се налага да коригират строителната документация на проектите си.

В заключение Председателят на УС на НСОРБ апелира министър Нанков, който е председател на Съвета по децентрализация на държавното управление, да подкрепи реалната финансова децентрализация чрез прехвърляне на част от подоходния данък в общините. Той подчерта, че тогава няма да се налага да разговаряме за увеличаване на субсидиите от държавата, тъй като общините ще имат достатъчно собствен финансов ресурс поне за задоволяване на основните си потребности.