Първа дискусия за годината по новия териториален подход за следващия програмен период

07.01.2020

339

На 7 януари кметовете на общините Ботевград, Гоце Делчев, Карнобат, Свиленград, Троян, Харманли и изпълнителният директор на НСОРБ проведоха среща със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Основна тема на дискусията, организирана по инициатива на НСОРБ, бе новия териториален подход, предложен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и свързаната с него визия за структурирането на бъдещата Оперативна програма за развитие на регионите (ОПРР) за периода 2021-2027 г., включително оставането на тези общини в нейния обхват.

Визията за бъдещата ОПРР, която беше представена от министерството през ноември миналата година и разяснена на кметовете от заместник-министър Николова, е фокусиране върху територията на страната. Предвижда се това да се постигне чрез интегрирани инвестиции на целите територии на 40 общини (включително населените места извън градовете им) с градски център над 20 хил. ж.. Планира се и координирано взаимодействие при реализацията на мерките й с другите оперативни програми и бъдещия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони. Новият модел по прилагането на териториалната политика ще ангажира и регионалното ниво. На Регионалните съвети за развитие ще се възложат компетенции по оценка на приноса на проектни концепции и идеи, разработени в партньорства общини - НПО сектор- бизнес- научни организации и др. към приоритетите за развитие на конкретния регион на ниво 2. По този начин ще се преодолеят слабостите от предходните два програмни периода, ще се покрие цялата територия на страната, ще се въведе единен подход за разходване на фондовете и няма да се допусне наличието на територии „бели петна“ с априорно ограничен достъп до евросредства.

Амбицията на МРРБ е първия вариант на бъдещата ОПРР да се изготви и предостави на Европейската комисия до края на м. март. В същия срок, за да се подкрепи навременната подготовка на бъдещите проекти, министерството ще разпространи и указания за разработване на проектни концепции, за сдружаване и формиране на партньорства. Обмисля се и предварително заделяне на бюджет за всеки от регионите на ниво 2, както и времеви рамки за разходването му, като същото ще е на конкурентен принцип.

Кметовете участници в срещата изразиха тревогата си от разликите в броя на населението в данните на НСИ и ЕСГРАОН, които поставят техните общините в тези с население на градските центрове под 20 хил. ж. Според тях, по бъдещата ОПРР следва да се търсят възможности за подкрепа на по-голям брой общини, които, въпреки че имат население на градския си център под 20 хил. ж., притежават икономически потенциал, подкрепят и балансират големите областни центрове и имат изцяло градски профил.

Представителите на НСОРБ изразиха подкрепата си като цяло за новия интегриран подход, но с много внимателен баланс на разпределението на общините между двете бъдещи програми.

От страна на министерството се коментира, че териториалният обхват на бъдещата ОПРР ще се базира на дефиницията за селски райони. Понастоящем същата, чрез която се определя демаркацията с Програмата за развитие на селските райони, е община в която няма населено място с население над 30 хил. ж. По този начин, към момента 232 общини попадат в селските райони. При новата дефиниция, по която има предварително съгласие с Министерството на земеделието, храните и горите, реално се разширява обхвата на бъдещата ОПРР, т. като 225 общини ще черпят инвестиционен ресурс от селската програма. Същата, както и по бъдещата такава, ще има и възможност за подкрепа на териториални инвестиции чрез подходите на ВОМР и Лидер.

За допълнително разширяване на обхвата на ОПРР, се дискутираха варианти за изменение на дефиницията за селските райони, като намаляване на броя на населението на градските центрове, както и включването и на други критерии освен населението при дефинирането на профила на районите.

Участниците в срещата се договориха дебатът по териториалния обхват на бъдещата ОПРР да продължи, с включването и на представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

Новият териториален подход при разходването на евросредствата през следващия програмен период, ще бъден представен от МРРБ на предстоящите регионални обучения и заседания на кметовете и съветниците за мандат 2019-2023, организирани от НСОРБ. Първото от тях стартира на 21 януари в гр. Правец и е за общините от Югозападния регион.