Очакваме коментари от общините по проекта на Методически указания за разработване и прилагане на ОПР и ИПГВР за периода 2021-2027 г.

24.01.2019

605

За подготовката на общо становище на НСОРБ ще разчитаме да получим коментари и предложения от общините, базирани на многогодишния им опит и практики, по проекта на Методически указания за разработване и прилагане на Общински планове за развитие (ОПР) и Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.

Проекта, предложен от МРРБ, можете да намерите публикуван на Портала за обществени консултации на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4037

Целта на указанията е да се определят унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на ОПР и ИПГВР, като са взети под внимание и новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Очакваме вашите бележки до 1 февруари на имейл: pozicia@namrb.org.