От 1 октомври всички небитови потребители на електроенергия трябва да сключат договори с търговец за доставка на ел. енергия

20.07.2020

212

В писмо на министъра на енергетиката, изпратено чрез НСОРБ до кметовете на общини, се обръща внимание на промените в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ бр.57 от 26.06.2020 г., съгласно които от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободни договорени цени.

С пълния текст на писмото на министъра на енергетиката можете да се запознаете от прикачения файл.

Вижте и подробна информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия.