Остра реакция срещу промяна на ОПОС

15.05.2018

627

Членовете на Комитета на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) ще разгледат на 17 май предложение за изменение на програмата, което включва промени в допустимите дейности по Приоритетна ос  „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Повече за изменението на програмата и темите обект на дебат на: http://www.namrb.org/bulletin/online/2470

След консултации с общините и в резултат на коментарите и бележките им, НСОРБ депозира обобщено становище по промяната на програмата и предложението за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. Пълният текст на становището можете да видите ТУК.

В становището, категорично се противопоставяме на неаргументираното и нецелесъобразното предложение за отпадане от подкрепа по ОПОС на важни за подобряването на качеството на атмосферния въздух мерки.

 

НСОРБ благодари на общините за обстойните им,  аргументирани и подкрепени с цифри и данни предложения и коментари по изменението на текстовете на ОПОС.