Организационно-техническа подготовка на изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г.

22.04.2019

641

С писмо изх. № 03.11-4/17.04.2019 г. на Заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев са дадени указания за организационно-техническата подготовка (ОТП) на изборите за членове на Европейския парламент, които ще се проведат на 26 май 2019 г.

Гласуването ще се извърши с интегрална бюлетина. В 3000 секции, определени от ЦИК, ще се проведе машинно гласуване по ред, определен в Глава четиринадесета, Раздел III „Машинно гласуване” на Изборния кодекс.

Решенията и указанията на ЦИК, както и друга актуална информация, свързана с изборния процес, се публикува на интернет страницата на ЦИК на адрес https://www.cik.bg. Решенията на ЦИК се публикуват и на страницата на Българската телеграфна агенция. Кметовете на общини и техните администрации трябва да са активна страна в търсенето и получаването на информация за решенията и указанията на ЦИК от посочените интернет страници.

В изборния ден областните управители, кметовете на общини и техните администрации съвместно с РИК трябва да създадат необходимата организация за своевременно осигуряване на решенията и указанията на РИК и предоставянето им на СИК.

Кметовете на общини и общинските администрации осигуряват:

  • Формулярите на изборните книжа за работа на общинската администрация и за работа на СИК/подвижна СИК;
  • Условия и материали за работа на СИК, указателни табели, табла и др., съвместно с РИК;
  • Предаването на книжата и материалите за изборите в СИК в деня преди изборите, съвместно с РИК;
  • Копирни устройства, включително консумативи за тях, във връзка със задължението на СИК съгласно чл. 283 от ИК да предоставят копие от протокола.
  • Транспортиране на членовете на СИК от секциите до РИК;
  • Приемането и съхранението на изборните книжа и материали на СИК съгласно чл. 287, ал. 7 и ал. 8 на ИК.

Задължение на кметовете е премахването или изземването на агитационни материали в изборния ден, поставени или разпространени в нарушение на ИК по решение на РИК или СИК

В хода на организацията и провеждането на изборите кметовете на общини и техните администрации взаимодействат с: МРРБ (ГД „ГРАО”), МОН, МВР, централната, районната и секционните избирателни комисии. В писмото на МС са посочени лицата за контакт със служители от отдел „Административна и регионална координация” в МС.

Информацията за разпределението на членовете на ЦИК по области и координатите за връзка с тях е публикувана на интернет страницата на ЦИК https://www.cik.bg в раздел „контакти".

Пълният текст на указанията може да прочетете от ТУК.