ОПРЧР: Прекратява се кандидатстването по процедура „Транснационални партньорства“

27.04.2020

298

Поради увеличаващата се заболеваемост от COVID-19 в световен мащаб и невъзможността за осъществяване на  дейностите по обмен и въвеждане на социални иновации и добри практики към  настоящия момент, кандидатсването по поцедура „Транснационални партньорства“ на ОПРЧР, с обявен краен срок 15.05.2020 г., по която кандидати за подкрепа са всички физически и юридически лица и техни обединения, се прекратява.

Средствата от процедурата ще се пренасочват към мерки в подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта на работници и служители в условията на негативните икономически последици, произтичащи от ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19.

До момента по ОПРЧР са реализирани две процедури, насърчаващи обмена на иновативни практики с участие на партньори от Европейския съюз.

По процедура „Транснационални партньорства“, са сключени 25 договора на обща стойност близо 4,4 млн. лв., като до момента са идентифицирани 29 иновативни практики и е планирано трансферирането на 60 такива. В новия програмен период 2021-2027 г. се програмират възможности за реализация на социалните иновации чрез ползване на европейския опит в тази сфера.

По операция „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ са реализирани 85 договора на обща стойност над 15 млн. лв., с идентифицирани 248 иновативни практики и трансферирани 183 такива.

https://esf.bg/uo-na-oprchr-prekratjava-procedurata-transnacionalni-partnorstva/