ОПРЧР: Отговори на актуални въпроси и ръководство за бенефициента по „Патронажната грижа“

07.04.2020

550

На https://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdanija-komponent-3/ е публикувано Ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Целта на Ръководството е да подпомогне конкретните бенефициенти при изпълнението на проектите им, както и да предостави информация за процедурите, които трябва да се спазват.

Ръководството съдържа осем раздела за: администриране изпълнението на договори (период за изпълнение на проекта; страни и отговорности по изпълнение на проекта; кореспонденция с УО; създаване на профили за достъп на екипа по проекта до ИСУН 2020; промени и изменения в договора; допустими разходи и максимална сума на безвъзмездната помощ; срок за съхранение на документацията по проекта; информация и публичност; нередности; избягване на двойно финансиране и конфликт на интереси),  възлагане на обществени поръчки, финансови корекции, техническо и финансово изпълнение и отчитане, плащанията по договори и др.

Публикувани са и отговори на въпроси по процедурата, депозирани от 27 март до 1 април. Те са свързани с: необходимостта от извършване на оценка на потребителите и минималният им брой, който следва да се включи в проектно предложение;  възлагането на обществени поръчки за доставки; допустимост на кандидати и партньори, дейности и разходи и др.