ОПРР: Указания по проектите във връзка с извънредното положение

19.03.2020

593

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „региони в растеж“ (ОПРР), http://www.bgregio.eu/shemi/163/ukazaniya-na-uo-na-oprr-vav-vrazka-s-obyavenoto-izvanredno-polozhenie-v-stranata.aspx публикува Указания към бенефициентите във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната.

Указанията касаят:

  • Кандидатстването и оценката на проектни предложения;
  • Изпълнението на проекти: временно спиране, извършване на проверки, срокове за изпълнение на договорите за БФП;
  • Искания за плащания, осигуряване на ликвидни средства за изпълнение на проекти;
  • Мерки за информация и комуникация и др.

Съгласно Указанията, които можете да видите тук:

  1. Удължава се до 21 април набирането на проекти по процедури: BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ и BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
  1. Изпълнение на проекти:

2.1.В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по проекта, УО ще разреши временно спиране на срока за изпълнение на ДБФП. При изпращане на искане за временно спиране в модул „Кореспонденция“ в ИСУН, съгл. Методическите указания за изпълнение на проекти по ОПРР, бенефициентите следва да посочат конкретен период с начална и крайна дата, който не може да бъде по-дълъг от обявения период за извънредно положение. УО ще уведоми бенефициентите за периода на временното спиране по всеки индивидуален ДБФП. Временното спиране на проектите може да бъде удължено при продължаване на извънредното положение на територията на страната и/или обоснована необходимост от страна на бенефициентите. Срокът на изпълнение на ДБФП се удължава с период, равен на периода на временното спиране. През периода на временно спиране не следва да се изпълняват дейности по проекта. Разходите за дейности, извършени през периода на временно спиране, не са допустими за възстановяване като БФП и остават за сметка на бенефициента. След отпадане на извънредното положение в страната бенефициентът не следва да изпраща искане за възобновяване на срока за изпълнение на проектите, като УО ще уведоми за актуалния срок за приключване на дейностите по ДБФП. В случай не необходимост бенефициентът може да изиска възобновяване от дата, предхождаща отпадането на извънредната ситуация, като УО ще уведоми бенефициента за крайния срок за приключване на проекта;

2.2 В случай на извършени проверки на място, във връзка с подадено искане за междинно или окончателно плащане, когато е указан срок за изпълнение на направени препоръки и невъзможност за спазването му поради извънредно положение в страната, бенефициентът следва да уведоми УО на ОПРР чрез кореспонденция в ИСУН с мотивирано искане и посочване на конкретен нов срок;

2.3. В случай на последваща невъзможност договор с изпълнител на обществена поръчка да бъде изпълнен при условията, при които е бил подписан, най-вече по отношение на срока за изпълнение, бенефициентите възложители по ЗОП могат да допуснат изменения в условията на договора само, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“/ "изключителни обстоятелства", съответно дефинирани в договора с конкретен изпълнител и/или при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В тези случаи бенефициентите следва да се позоват на клаузите за непредвидени обстоятелства по договорите с изпълнители, при спазване на относимите разпоредби на ЗОП и ЗУТ, където е приложимо;

2.4. Сроковете за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ няма да бъдат удължавани над максимално допустимите съгласно съответните посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

  1. Искания за плащане, решения за налагане на финансови корекции, осигуряване на ликвидни средства за изпълнение на проектите

3.1. УО на ОПРР ще продължи да обработва искания за авансови, междинни и окончателни плащания, както и сигнали за нередност и решения за налагане на финансови корекции. Срокът за обжалване на издадените актове започва да тече от датата на отмяна на обявеното в страната с Решение на НС от 13.3.2020 г. извънредно положение. При искане от страна на УО на ОПРР на допълнителна информация и/или корекции по постъпили искания за плащане, посочения в писмата срок започва да тече от датата на отмяна на обявеното в страната извънредно положение. Препоръчваме при възможност бенефициентите да представят необходимите документи своевременно;

3.2. Във връзка с необходимостта от ликвидно осигуряване на процесите, свързани с изпълнението и отчитането на резултатите от сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и осигуряването на ритмичност по отношение процеса на разплащане по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и възможността за регулярно разплащане от страна на бенефициентите, в качеството им на възложители по договори с изпълнители може да бъде използвано финансиране чрез прилагане на механизмите, предложени от Министерство на финансите по реда на указание ДДС 6 от 2011 г. урегулиращо „Ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия“. Указанието определя редът и начинът на предоставяне чрез сметки и кодове в СЕБРА на Дирекция Националния фонд (НФ) при МФ на авансово финансиране, като то може да бъде отпускано за бенефициенти бюджетни предприятия, получатели на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, администрирани от НФ. ДДС 6/2011 г. не може да се прилага по време на временно спрени ДБФП.

4.Мерки за информация и комуникация:

4.1. Всички дейности, свързани с публични събития и обучения за проектите, които са в процес на изпълнение и следва да се изпълнят в период на обявено извънредно положение, следва по възможност да бъдат проведени по алтернативен начин - чрез онлайн излъчване в социалните медии, телевизии, радиа и други. При отчитане на провеждане на тези дейности, следва да бъда приложени съответните доказателствени материали. В случай, че препоръката не може да бъде изпълнена, то тези събития следва да бъдат ОТЛОЖЕНИ. В този случай, ако бенефициентът не е поискал временно спиране на срока за изпълнение на ДБФП, всички предвидени публични събития и официални церемонии следва да бъдат проведени от бенефициентите след отмяна на извънредното положение на територията на страна.