ОПРР: Редукция с 15 млн. лв. на процедурата за енергийната ефективност

01.04.2020

427

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4283 са публикувани изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).

Изменението включва единствено намаляване на общия бюджет на процедурата от 45 млн. лв. на 30 млн. лв.

Мотив за това е решение на Комитета за наблюдение на програмата на писмена процедура, чрез което се пренасочва ресурс от 40 млн. лв. към Министерството на здравеопазването (МЗ) за ефективно справяне с предизвикателствата и последствията от корона вируса.

В рамките на писмената процедура, предложението на представителите на НСОРБ https://www.namrb.org/bulletin/online/3804 необходимите за подкрепа на МЗ 15 млн. лв. да се осигурят от други процедури, не беше прието.

По процедурата, която е с краен срок за кандидатстване 21 април, допустими кандидати са 28-те общини опорни центрове от 4-то ниво. Дейности обект на подкрепа са внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради на държавната и общинската администрация.