ОПРР: Разяснения по процедурата за интегрираните планове за градско възстановяване и развитие по ОПРР

12.05.2020

371

На http://bgregio.eu/novini/1716/dopalnitelni-razyasneniya.aspx са публикувани допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализирана таблица 1 към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).

Съгласно разясненията, резервът за изпълнение по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО 1) от 102 млн. лв. е преразпределен към други приоритетни оси, предвид че не са постигнати в цялост етапните цели на индикаторите. За обезпечаване на сключените Инвестиционни програми (ИП) с бенефициенти-общини, прогнозната сума, необходима за всички подадени до 31.12.2019 г. проектни предложения, включително и предстоящи такива за културна инфраструктура, възлиза на до 60 млн. лв. над актуалния бюджет на ПО 1.

След изтичане на срока за подаване на проектни предложения, с изключение на инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“, общините заложили индикатор „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони”, имат възможност да подадат и реализират проекти, попадащи в обхвата на културна инфраструктура, при следните съвкупни условия:

  • Наличие на ресурс съгласно Таблица 1 към Насоките за кандидатстване;
  • Наличие на индикатор „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони” в ИП;
  • Наличие на идентифициран проект в ИП покриващ индикатор „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони”;
  • Подадено в ИСУН проектно предложение до 31.12.2020 г. (след одобрение от страна на ФГР).

Актуализираната таблица 1 към 27 април отразява свободния финансов ресурс на всяка община за проектни предложения с обхват културна инфраструктура, отговарящи съвкупно на първите 3 горепосочени изисквания. При определяне на наличния финансов ресурс за всяка от общините, включена в Таблица 1, са взети предвид следните фактори:

- Неподадено/и към 27.04.2020 г. проектно предложение за културна инфраструктура (респективно сключени договор/и за БФП), но наличие на заложен индикатор в ИП на общината;

- Размерът на БФП за културна инфраструктура е съгласно бюджета в Група дейности „Културна инфраструктура“ - основен списък с ПП;

- В случай, че съответният бенефициент има сключени договори за БФП и подадени ПП по всички останали инвестиционни приоритети, който надвишава стойността на заложения бюджет в Група дейности „Културна инфраструктура“ – основен списък с ПП, разполагаемият ресурс за ПП със срок за подаване до 31.12.2020 г. е намален с оглед ненадвишаване на общо одобрената сума на съответната ИП.