ОПРР: Отговор по проблеми при реализацията на общински проекти

18.08.2020

261

По решение на Постоянната комисия на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти, екипът на НСОРБ информира Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за проблеми при изпълнението на общинските проекти по програмата- https://www.namrb.org/bulletin/online/4045

По поставените от общините проблеми, Управляващият орган (УО) ни предостави следната информация:

 • Закъснения в оценката на общински проекти по процедурата за интегрираните планове за градско възстановяване и развитие:
  • до определения краен срок за кандидатстване 31.12.2019 г., през декември 2019 г. са подадени 54 проектни предложения. Оценката им от страна на Междинните звена (МЗ) стартира в началото на 2020 г. По-голямата част от оценителните комисии са приключили дейността си в периода юни-юли т.г., след което проектите са подадени за преглед от страна на УО. Констатира се неспазване на нормативния срок от 3 месеца за оценка на проектите, като при някои комисии причина за това са наложените ограничителни мерки заради разпространението на COVID-19;
  • при проверка на работата на оценителните сесии, УО констатира пропуски, поради което повечето проекти се връщат на МЗ минимум веднъж за извършване на преоценка. Пропуските най-често са свързани с липса на задължителни документи, доработване и окомплектоване на подадените проектни предложения, постигане на съответствие с режима на държавна помощ и др.
 • Закъснения при възстановяването на средства:
  • през 2019 г. е извършена оптимизация на процеса по верификация за ускоряване на плащанията към бенефициентите. Въведени са специфични условия за включване на разходи за възнаграждения на екипите - чрез самостоятелно отчитане в отделно искане за плащане. Този подход позволява останалата част от плащанията да бъдат обработвани с оптимизиран темп;
  • оптимизиран е и процесът на извършване на проверки на място, а именно при наличие на над 50% напредък при изпълнение на СМР, вместо първоначално заложения напредък  от 30 %;
  • въведен е подход за еднократно изискване на коригирани и допълнителни документи по подадени искания за междинно плащане. При  неизпълнение на някои от указанията на УО, разходите за дейности, по които препоръките не са изпълнени, не се верифицират, а бенефициентът има правото да ги поиска на следващо междинно или на окончателно плащане;
  • от края на 2019 г. значителната част от подадените искания за плащане са окончателни. За финализиране на процеса по верификацията им, се изисква всички пропуски, констатирани при обработката както на окончателното, така и на предходни междинни плащания да бъдат отстранени, в т. ч. проблеми, свързани с отчитане на индикатори, с осигуряване на достъпна архитектурна среда, както и с неизпълнени препоръки от проверки на място;
  • сериозна причина в забавата при обработка и верификация на плащанията е не представянето в срок на изискана от бенефициентите допълнителна и/или коригирана отчетна документация, включително и доказателства за изпълнение на препоръки от проверки на място, както и представянето на отчетна документация, която не е подредена съгласно указанията на УО.
 • Отлагания и промени в датите за насрочени проверки на място: налице са единични случаи, като промените в датите на насрочени проверки са по молба на бенефициенти.

УО уверява и, че предприема всички мерки да не допуска забавяне на процеса по възстановяване на средства по подадените искания за плащане, като към момента е в ход процедура за въвеждане на оптимизирани контроли за ускоряване на процеса.

Пълният текст на отговора на УО на ОПРР може да намерите на: https://www.namrb.org/izpalnenie