ОПРР: Набират се проекти за спорт в училище

03.04.2020

540

На http://www.bgregio.eu/shemi/167/publikuvani-sa-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-bg16rfop001-3-004-sport-v-uchilishte.aspx са публикувани Насоки за кандидатстване по процедура „Спорт в училище” по Оперативна програма „Региони в растеж“  (ОПРР).

Общият бюджет е 2.5 млн. лв., конкретен бенефициент е Министерство на образованието и науката (МОН). Допустими партньори са общини, на чиято територия са разположени държавни професионални училища, финансирани чрез бюджета на МОН в случай, че сградите или терените, които ползват, са собственост на съответната община.

Целта на процедурата е подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците, посредством обновяване на спортната и материалната база чрез доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане включително тренировъчни системи за училищата, финансирани чрез бюджета на МОН,както и предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация. Допустимите дейностите включват доставка на спортно оборудване и обзавеждане за физкултурни салони и изграждане на тренировъчни системи в професионалните гимназии към МОН.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 юни.