ОПРР: Актуализирани са указанията за изпълнение на договори по програмата

04.05.2020

516

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4467 са публикувани актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“(ОПРР).

 

Извършените промени в указанията са в следните раздели:

 

1.Изменение на договора/ бюджетната линия/ заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнително споразумение (анекс), т. 1.3. Приключване на изпълнението на проекти:

 

 • За отчитане на индикаторите по проекти по процедура Подкрепа за деинституционализация за грижите за деца” за нови социални услуги: Бенефициентът следва да представи доказателства за изпълнения ангажимент, поет от негова страна на етапа на кандидатстване, а именно до приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на проекта да е стартирано създаването на съответната услуга. При създаване на съответната социална/здравно-социална услуга следва да се представи документ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) за разрешаване откриването и определянето на капацитета на новата услуга.

 

 • За отчитане на индикаторите по проекти по процедура Подкрепа за деинституционализация за грижите за деца” за съществуващи социални услуги: При окончателно искане за плащане по ДБФП, бенефициентите следва да отчитат като постигнати стойности на индикатор „Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – лица“ заложените такива, съгласно конкретното проектно предложение. За верификация на отчетените стойности на индикаторите бенефициентите следва да представят потвърждение от страна на АСП, че съществуващите социални услуги са все още действащи с определен максимален капацитет спрямо определените потребности, не е извършвана промяна на вида на услугите, които са държавно делегирани дейности и за функционирането на същите е осигурено финансиране. При успешно реализиране на тези проекти УО на ОПРР ще приема за изпълнен заложения капацитет за самата социална инфраструктура, а не капацитета на подкрепената социална услуга.

 

 • Относно отчитането на индикатори за енергийна ефективност по приключили проекти: УО на ОПРР ще налага финансови корекции при констатирано намаляване на реално постигнатите стойности на индикаторите за енергийна ефективност спрямо отчетените на окончателно плащане.

 

 1. Техническо изпълнение на бюджетна линия (финансов план)/ договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ:

. 2.2. Изпълнение на основните задължения и отговорности на бенефициентите: С влизане в сила на настоящите указания, бенефициентите не следва да въвеждат информация в модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ на ИСУН 2020 за членовете на екипа по проекта, които са служители на бенефициента. За тях бенефициентът ще представя всички изискуеми документи чрез модул „Кореспонденция“, както и към техническия отчет при всяко искане за междинно/окончателно плащане, в което се иска възстановяване на средства за възнаграждения на екипа по проекта.

.2.2.3.Изпълнение на задълженията при верификация на разходи за СМР: При изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, чийто предмет е повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, общините следва да се съобразяват с публикуваните на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Референтните стойности следва да бъдат прилагани от общините при определянето на прогнозните стойности при процедурите за възлагане на допустими дейности, независимо от реда на възлагане и вида на поръчката по смисъла на Закона за обществени поръчки. В изпратени нарочни писма до бенефициентие е указано, че дейностите по проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР, ще се изпълняват при следните условия:

 • За обществени поръчки за избор на изпълнител на строителни и монтажни дейности, открити до 31.12.2015 г., се прилагат публикуваните към 26.10.2015 г. референти стойности за този вид дейности;
 • За всички обществени поръчки, обявени след 31.12.2015 г., се спазват референтните стойности, публикувани към 25.01.2016 г.;
 • В случай че в процеса на верификация на разходите по проекта се установи неспазване на референтните стойности от страна на общината, разходите за отделните дейности ще се считат допустими за финансиране по програмата до размера на публикуваните референтни стойности;
 • В случай на финансиране на жилищна сграда, за която е предвидено, че с предложените мерки по проекта по ОПРР сградата ще постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60% енергийни спестявания, референтните стойности на допустимите дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не се прилагат, а водеща по отношение на разходите остава количествено-стойностната сметка към инвестиционния проект.

 

-Процедура за установяване и проверка на забава при изпълнение на дейности за СМР/доставка/услуга:

Ако не е предвидено друго в договора, сроковете се изчисляват съгласно реда, предвиден в чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, както следва:

 

 • Срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния

месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.

 • Срокът, който се брои по седмици, изтича в съответния ден на последната

седмица. Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден.

 • Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия

следващ присъствен ден.

 • Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден, както

и денят на изтичането на срока не се броят.

 • Писмените изявления и съобщения, от каквото и да било естество, се считат за

извършени в срока, ако са предадени на пощата, по телеграфа или с радиограма до изтичането на двадесет и четвъртия час от последния ден на срока.

 • Под начало на месеца се разбира първото число, под среда на месеца - петнадесетото число и под край на месеца - последният ден на месеца.

В случай на установена забава в изпълнението на конкретна дейност, последната се разглежда като изменение на сключения договор и в тази връзка УО изисква от бенефициента да представи допълнителна информация относно причините за забавата в изпълнението на дейността, както и информация дали е начислена неустойка за периода на забавата съгласно клаузите на договора с изпълнител.  

 

 1. Финансово изпълнение на бюджетна линия (финансов план)/ договор/ заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, т. 3.2. Видове искания за плащане от бенефициент към УО:
 • Справка за предоставена минимална помощ се представя на етап искане за междинно плащане, когато със съответно искане за плащане се приключва цялостното отчитане на обект на интервенция. Ситуацията е приложима при положение, че всички типове разходи за обекта са отчетени с реалните им извършени крайни стойности в исканията за плащане до момента, включително настоящото искане за плащане, и бенефициентът няма да отчита нови разходи в следващи искания за плащане към УО;
 • „Декларация за обекти в режим „de minimis““ – се представя при приключване на цялостното отчитане на обект/и на интервенция.