ОПРР: Актуализирани са правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездни средства

03.06.2020

479

На http://bgregio.eu/jessica/oprr--oprd--mrr.aspx са публикувани актуализирани детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОП „Региони в растеж“.

Правилата дефинират процеса по предоставяне и управление на комбинирана подкрепа чрез ФИ и БФП при изпълнението на проекти по ПО  1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и  ПО 6 „ Регионален туризъм“. Прилагат се за инвестиции в културна инфраструктура, енергийна ефективност на студентски общежития и инвестиции в туристически атракции.

Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) се осъществява при съблюдаване на следните стъпки:

  • Кандидатът за подкрепа подава пред финансовия посредник, съгласно изискванията му, проектно предложение и бизнес план.
  • Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана и изготвя становище относно необходимостта и размера на допълващата БФП.
  • След получаването на становището на финансовия посредник, кандидатът попълва формуляр за кандидатстване за БФП по електронен път чрез ИСУН 2020.

 

След оценка и издаване на решение за подкрепа с БФП, следва подписването на договори за реализацията на инвестицията с БФП и чрез ФИ.

Механизъм за координация на отчитането, мониторинга и верификацията на проекти с комбинирано финансиране чрез БФП и ФИ:

1.Отчитане на проект с комбинирано финансиране: следва да има ясно разграничение между допустимите дейности и разходи, финансирани от финансовия посредник и от УО на ОПРР за проекта, включително по отношение на ДДС. Комбинация от БФП и финансиране от ФИ може да обхваща една и съща разходна позиция, при условие че сумата от всички форми на комбинирана подкрепа не надхвърля общия размер на разходната позиция. Отчитането на проекта в частта, финансирана с ФИ, се извършва пред финансовия посредник в съответствие с разпоредбите на Оперативното споразумение и договора за кредитно финансиране.

С оглед недопускане на двойно финансиране на дейности със средства от БФП и ФИ, към исканията за усвояване на суми по кредита, следва да се прилагат копия на хартиен или електронен носител на съответна документация, потвърждаваща целевото използване на средствата (например образец на Акт 19) по проекта.

2.Мониторинг и проверки на място при проект с комбинирано финансиране: Финансовият посредник изисква към всяко искане за усвояване на сума от кредита, крайният получател да прилага копия на хартиен или електронен носител на съответна строителна документация (включително протоколи за приемане на извършени СМР - обр. 19), потвърждаваща целевото използване на средствата по проекта. Финансовият посредник може да извършва документална и физическа проверка/и на мястото на изпълнение на проекта (в зависимост от етапа на изпълнение) при подаване на искания за усвоявания по кредита, по време на изпълнението на проекта. Задължителни проверки на ниво краен получател се извършват при съмнение за поведение, включващо нередност или измама. ФМФИБ може да извършва проверка на място на проекта с комбинирано финансиране, включително във връзка верифициране на разходи на ФГР при отправено искане за втори или последващ транш от ФГР към ФМФИБ. УО на ОПРР осъществява независим контрол по: изпълнението на сключения договор за подкрепа чрез финансов инструмент в съответствие със съгласувани вътрешни правила (ако е приложимо) и утвърдени системи за контрол и при съмнение за нередност.

3.Плащания по проекти с комбинирано финансиране: Траншовете със средства от финансовия инструмент следва да се извършват от финансовия посредник към крайния получател или в негова полза във връзка с предстоящи и/или извършени плащания от страна на крайния получател (или плащания към контрагенти по договори в полза на крайния получател) съгласно предвиденото в договора за предоставяне на финансиране от финансовия посредник. Плащанията по оборотни кредити и лизингови договори се извършват съгласно условията предвидени в оперативното споразумение и съответния договор. Плащанията със средства от БФП се извършват от УО на ОПРР за възстановяване на средства по извършени от крайния получател разходи, свързани с допустими дейности, съобразно предвиденото в договора за предоставяне на БФП, както и в съответствие с приложимите правила за законосъобразност и допустими разходи. Исканията за плащане (авансово, междинно и окончателно) от бенефициента към УО се подават задължително през ИСУН 2020. След постъпване на искане за междинно или окончателно плащане, финансовият посредник представя справка за извършените дейности и разходи, разплатени към крайния получател по бюджета от договора за кредит. Справката се предоставя на хартиен носител или по електронен канал при постъпило искане от страна на ФМФИБ или УО на ОПРР.