ОПОС: Указания по изпълнението на проекти във връзка с извънредното положение

18.03.2020

445

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС),  публикува  Указания към бенефициентите във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната - https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/4218. Съгласно Указанията:

 

  1. Всички дейности, свързани с публични събития и обучения, следва да бъдат отложени;
  2. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори/заповеди по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора/заповедта;
  3. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички Административни договори за безвъзмездна финансова помощ/Заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата до края на срока на съответната процедура чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор/издаване на заповед за изменение на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В случай на необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  4. УО обръща внимание на всички бенефициенти, че е необходимо да се обследват възможностите за спиране на срокове на договори с изпълнители поради извънредни обстоятелства. Спирането на срокове по договори с изпълнители следва да е мотивирано, обосновано и да отговаря на изискванията на проведените обществени поръчки за съответната дейност.