ОПОС: Изменение на Оперативна програма „Околна среда“

23.06.2020

361

Европейската комисия е одобрила изменение на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/4862. То включва актуализация на финансовия ресурс на програмата. Близо 70 млн. лв. от ОПОС се пренасочват към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” в подкрепа на малкия и среден бизнес и на българската икономика в условията на световна пандемия. От тях  49.5 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 20.4 млн. лв. от Кохезионния фонд. Финансирането от ОПОС е осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс. Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор „Води“.