ОПНОИР: Отворена е процедура „Подкрепа за приобщаващо образование“

23.06.2020

1059

До 24 август Министерството на образованието и науката (МОН) следва да представи проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) -https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/4882

Финансирането от 31 млн. лв. е насочено към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности,  с хронични заболявания, в риск и на такива с изявени дарби, с оглед успешната им реализация и социализация.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • Разработване и прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици;
  • Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
  • Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие;
  • Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата и ЦПЛР;
  • Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата.

Предвижда се да бъдат обхванати всички деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, в минимум 650 детски градини (220 на брой) и училища (430 на брой), изявили желание за включване в изпълнението на процедурата.

МОН следва да осъществи процеса по подбор на детски градини и училища, които желаят да бъдат включени в изпълнението на дейностите по процедурата. За целта, към проектното предложение се представя механизъм, който включва обективни изисквания за подбор на детски градини, училища до основна степен на образование, гарантиращи балансирано териториално разпределение на средствата по процедурата. Необходимо е механизмът да предвижда най-малко следното:

 -Покана към всички държавни и общински детски градини и училища до основна степен на образование, която може да включва повече от един краен срок за подаване на заявления;

- Процес на подбор на детски градини и училища до основна степен на образование, който следва да включва представяне на заявление от детска градина/училище, придружено от съответната обосновка на потребностите за осъществяване на дейностите по процедурата, в т.ч. дейности в подкрепа на детската градина/училището; дейности в подкрепа на децата и учениците и дейности в подкрепа на родителите, включително: броя на децата/учениците със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания, с изявени дарби в съответната детска градина/училище;

-Изисквания за формиране на бюджета на съответното училище/детска градина за изпълнение на дейности по процедурата.

Регионалните управления на образованието, държавните и общинските детски градини и училища, Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), Центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Държавният логопедичен център , Националният дворец на децата, могат да участват в техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекта.