ОПИК: Указания на УО на ОПИК във връзка с пандемията от COVID-19

03.04.2020

311

На  https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4298, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), публикува информация във връзка с въведеното извънредно положение. Съгласно същата:

  • Бенефициентите по програмата могат да поискат временно спиране на изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано, при условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на съответната процедура. В този случай сключване на допълнително споразумение по договора за безвъзмездна финансова помощ не е необходимо, като ще се получава само изрично писмено одобрение от страна на УО посредством ИСУН 2020;
  • Исканията за спиране изпълнението на проектите, следва да бъдат изпращани до УО с писмени Искания за изменение (Приложение 2.2 към Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОПИК) посредством ИСУН 2020. Същите следва да бъдат мотивирани и подкрепени с необходимите относими и достатъчни доказателства и да са във връзка с обявеното извънредното положение поради пандемията от COVID-19 в световен мащаб, като в тях следва да се посочи начална и крайна дата на периода, за който се иска спиране на изпълнението. В случай на получено одобрение за спиране на изпълнението, УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането.