ОПИК: Стартира процедурата за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по ОПИК

13.05.2020

303

От 10.00 часа на 14 май могат да се депозират проекти по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) -https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4540.

Целта й е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Допустими за подкрепа са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Прието е предложението на НСОРБ https://www.namrb.org/bulletin/online/3904, достъп до подкрепа да имат предприятия от всички общини, включително и тези в обхвата на селските райони. Единствените изключени от подкрепа фирми, за спазване т.нар. демаркация с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), са опериращите в първичния сектор за преработка на селскостопански продукти и тези в горския сектор.  

Бюджетът на процедурата е 173 млн. лв., подпомагането ще е между 3 000 лв. и 10 000 лв., в размер до 10% от „нетните приходи за продажби“, декларирани за 2019 г.

Подаването на проектите е изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020. Крайният срок за кандидатстване е 16:30 часа на 15 юни.

За улеснение на кандидатите е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g