ОПДУ: Указания за изпълнение на проектите след отмяната на извънредната епидемична обстановка

08.06.2020

445

На https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/4742 са публикувани указания на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проекти по програмата, за периода до пълното преодоляване на последиците от епидемичната обстановка в страната. Съгласно Указанията:

  1. Всички проектни дейности следва да се изпълняват съобразно условията на проекта или след съответни изменения в него в случай на необходимост, при съблюдаване на действащите противоепидемични мерки и указания на компетентните органи до и след 14 юни 2020 г., ако има такива.
  2. С оглед на установената успешна практика, дистанционните (виртуални) форми на провеждане на дейности, които предвиждат колективно физическо присъствие на участници, като семинари, обучения, (прес-)конференции, форуми, кръгли маси, работни срещи и други публични и информационни събития, остават препоръчителни и след 14 юни 2020 г., при наличие на техническа възможност и съответно изменение на проектите, където е необходимо. За дистанционно изпълнените дейности следва да бъде осигурена подходяща одитна следа съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Условията за изпълнение към съответните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  3. От 14 юни 2020 г. възлагането на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително за всички възложители. Конкретни указания на официалния интернет сайта на Агенцията за обществени поръчки https://www2.aop.bg/metodologiya/metodicheski-ukazaniya/