ОП РЧР: Указания по изпълнението на европроектите във връзка с извънредното положение

16.03.2020

657

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР):

На https://esf.bg/9285/ Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е публикувал указания във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната. Съгласно Указанията:

  1. Всички дейности, свързани с публични събития и обучения, следва да бъдат ОТЛОЖЕНИ; 
  1. При необходимост, УО ще удължи срока за кандидатстване по всички отворени операции, като своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати; 
  1. УО спира ВРЕМЕННО, до отмяна на извънредното положение, изпълнението на дейностите по всички проекти, одобрени по операция „Умения“ BG05M9OP001-1.057. УО НЯМА да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение на проектите по операцията се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договорите; 
  1. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по договор по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение ще се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договорите; 
  1. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейности по договори по програмата до края на срока на съответната операция чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор. В случай на необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция; 
  1. В случаите, в които дейностите по проекта не са спрени, всички разходи за предоставянето на социални и социално-здравни услуги ще бъдат възстановявани от УО; 
  1. При изпълнение на мерки за осигуряване на субсидирана заетост е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние; 
  1. При конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведеното извънредно положение, същите могат да бъдат отправени на електронна поща:vaprosi@mlsp.government.bg