ОП РЧР: Набират се проекти за дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания

26.08.2020

224

На https://esf.bg/ е публикувана покана за набиране на проекти по процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Допустими кандидати са 28 общини, в които има изградена инфраструктура по ОП „Региони в растеж“ за предоставяне на социални услуги за възрастни и хора с увреждания.  

Целта на процедурата е подкрепа за предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора.

Общият бюджет на процедурата е 20 млн. лв. Стойността на подкрепата за всяка община, се определя съобразно капацитета на предвидените за финансиране социални услуги (брой места) и съответните разходи за предоставяне на услугите (компенсация), в това число непреки разходи, разходи за обзавеждане и оборудване и разходите за подготвителни дейности. Не се изисква съфинансиране от общините.

Асоциирани партньори на общините са: Държавните психиатрични болници (ДПБ) и Министерството на здравеопазването. Партньорството е приложимо само за част от общините.

 Допустимите за подкрепа дейности са свързани с: подбор, наемане, обучение на персонала в създадените услуги – начално и надграждащо, и осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите; предоставяне на услуги в създадените дневни центрове и центрове за грижа за период до 1 година и разработване на вътрешни правила за дейността на услугите. Задължителни са дейностите за организация и управление на проекта и за информация и комуникация.

Допустими са разходи за: подготвителни дейности. предоставяне на социалните услуги (компенсация); закупуване на материални активи и непреки разходи (за организация и управление на проекта и за информация и комуникация).

Дейностите по проектите следва да приключат до 30.06.2023 г. Проектни предложения ще могат да се депозират до 31 декември 2021 година.

В публикуваните Условия за кандидатстване, са приети предложения на общините и НСОРБ свързани с: допустимостта на кандидатите; приложимостта на асоциираното партньорство; възможността за общините с повече от една услуга да подадат едно или няколко проектни предложения; увеличаване размера за предоставяне на услугите в Центровете за грижа от 17 200 лв. на 18 000 лв. на лице годишно.