ОП НОИР: Указания по изпълнението на проектите във връзка с извънредното положение

16.03.2020

521

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), публикува допълнителни Указания към бенефициентите по програмата - http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=836.

Съгласно Указанията бенефициентите се насърчават, в случаите в които това е възможно, да продължат изпълнението на всички дейности по финансираните проекти, които не изискват физическо присъствие на едно място на групи хора и могат да се осъществят чрез различни форми на електронна комуникация, като напр.:

  1. Осъществяване на различни видове обучения/занимания по интереси на ученици чрез използването на електронни платформи, онлайн обучение в реално време, обучение чрез електронна комуникация, използване на електронни образователни ресурси и др.;
  2. Разработване и актуализиране на методически помагала, инструментариуми за оценка, учебни програми и др.;
  3. Провеждане на заседания на работни групи, експертни и консултативни съвети и др. чрез видеоконферентна връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна комуникация;
  4. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на ученици – възможни са индивидуални консултации чрез използване на различни форми на електронна комуникация;
  5. Дейности на образователни медиатори – работа със семейства на ученици от уязвими групи, подпомагане на процеса по въвеждане и използване на дистанционни форми на обучение и др. дейности, при спазване на задължителните предписания на Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.

Управляващият орган обръща внимание, че при изпълнението на дейностите следва да се спазват съответните нормативни изисквания и правила за отчетност.

При необходимост, бенефициентите могат да поискат промяна в плановете за изпълнение на дейностите и преструктурирането им във времето, както и удължаване на срока за изпълнение на проектите при спазване на процедурите, описани в Ръководствата за изпълнение на административни договори по ОП НОИР.

Въпроси и запитвания могат да бъдат отправяни чрез официалния имейл адрес на Управляващия орган infosf@mon.bg, както и на електронните адреси на всички служители, които са публикувани в секция „Контакти“

Управляващият орган е и на разположение на всички бенефициенти, вкл. и за даване на указания по конкретно поставени въпроси и казуси.