ОП НОИР: Удължава се срока на проектите за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

24.08.2020

170

На https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/5466 са публикувани указания на Управляващите органи на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване до 31.12.2021 г. на срока на изпълнение на проектите по интегрираната процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

Удължаването е в резултат на постъпили искания за временно спиране на част от дейностите по повече от половината проекти по процедурата.

По процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 са сключени 47 договора за безвъзмездна финансова помощ с общини на обща стойност 20.6 млн. лв.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.