ОП НОИР: Актуализирана е индикативната годишна работна програма

29.06.2020

372

На http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=854 е публикувана актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Съгласно актуализацията се планират общо 5 процедури за набиране на проекти за над 110 млн. лв., както следва:

  •  „Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда“: допустими кандидати: браншови организации; професионални гимназии; национално  представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Бюджет:7.2 млн. лв. Срок за обявяване  м. октомври, с краен срок за кандидатстване м. януари 2021 г.;
  • „Модернизация на висшите училища” с бенефициенти висши училища. Бюджет 50 млн. лв. Срок за обявяване м. август, с краен срок за кандидатстване м. ноември;
  • „Подкрепа за приобщаващо образование”: процедурата е обявена, повече информация на: https://www.namrb.org/opnoir-otvorena-e-procedura-podkrepa-za-priobshtchavashtcho-obrazovanie;
  • „Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше образование” с бюджет от 7 млн. лв. и допустими бенефициенти ЮЛНЦ за обществено-полезна дейност/, висши училища и научни организации. Срок за обявяване м. декември, с краен срок за кандидатстване м. март 2021 г.;
  • „Ограмотяване на възрастни – 2” с бюджет от 15 млн. лв. и бенефициенти: училища/ ЮЛНЦ за обществено-полезна дейност. Срок за обявяване м. септември, с краен срок за кандидатстване м. декември.