Общото събрание прие програмата за дейността на сдружението през 2019 г.

12.02.2019

1009

Общото събрание прие единодушно проектопрограмата на НСОРБ за тази година. Отчитайки потребностите на общините, изразени в проведеното в началото на миналата година проучване, организацията планира традиционните си уставни задачи и новите инициативи за годината.

Всички дейности в програмата са подчинение на основните цели на Сдружението да работи за:

  • Устойчиво, справедливо и подчинено на ясни правила финансиране на местните власти;
  • Увеличаване на собствените приходи в общинските бюджети;
  • Подобряване на средата по управление на фондовете от ЕС и подкрепа на общините за ефективното и ефикасното изпълнение на европейските им проекти;
  • Разширяването на предоставяните от общините електронни услуги и обезпечаване на множеството им нови ангажименти в реформа на административните услуги;
  • Подобряване на нормативната уредба за предоставяне и интегриране на общинския терен на секторните политики в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, управлението на околната среда и развитието на територията;
  • Гарантиране и обезпечаване на административното и финансово изпълнение на институционалните си проекти.

Уставните дейности на НСОРБ са насочени към осигуряване на представителство и защита на интересите на общините. Сдружението продължава да подготвя становища по законодателни инициативи, касаещи местната власт. Предстои разработване на секция в сайта на НСОРБ за онлайн проучване на мненията на общините за формулиране на общо становище, с електронна идентификация на всяка община. Управителният съвет се ангажира да утвърди правила за подготовка на становища на НСОРБ, вкл. когато има разногласия в мненията.

Тази година НСОРБ ще финализира законодателните си инициативи по промяната в ЗМСМА по отношение на новите правомощия на общините в сферата на обществения ред и проекта на Закон за гробищната дейност.

Сдружението планира да продължи добрата практика за провеждане на дискусионни форуми с народните представители по важни за общините теми, както и участието в открити заседания на парламентарни комисии.

Продължава идентифицирането на проблемни области от местна компетентност и подготовка на предложения за нормативни промени за решаването им.

Управителният съвет ще приеме правила за осигуряване участието на общинските представители в работни формати на централната власт от името на НСОРБ.

Важна дейност остава традиционното участие на НСОРБ в бюджетна процедура за следващата година.

Програмата включва и други задачи на НСОРБ по общинската финансова и приходна политика, отстояване на общинския интерес при изпълнение на проекти с европейско финансиране за програмен период 2014 – 2020 и планиране на период 2021 – 2027.

Сдружението продължава и активната си медийна политика, подчинена на подкрепата на общинския дневен ред.

Основна задача на екипа на сдружението остава подкрепата на общинските администрации при предоставяне на услуги и прилагане на модерни, функционални и иновативни практики.

Международната дейност остава фокусирана към пълноценното участие на националните ни делегации в работата на Комитета на регионите и на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

Тази година предстои преструктуриране на администрацията на НСОРБ, на структурата и правилата за работа на Постоянните комисии, промени в статута на Годишните награди на сдружението и активна работа за привличане на средства по европейски програми за обучения и подкрепа на общините при предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса.

Новите задачи за годината са основно в четири направления. Предстоящи са планираните и анонсирани още миналата година три дискусионни форума за бъдещето на местното самоуправление с 10-годишен хоризонт.

Сдружението ще реализира амбициозната си идея за създаване на европейска платформа за обмен на знания, хора и стоки между общините “Community Sharing”.

Предстои и стартиране на много мащабния план за изграждане на Национален общински комплекс с преговори със Столична община като потенциален партньор и възлагане на прединвестиционно проучване.

Безспорно акцент в работата на НСОРБ ще бъде осигуряване на подкрепа за новоизбраните кметове и общински съветници и структуриране на управителен съвет на НСОРБ за мандат 2019 – 2023.

 

Програмата на НСОРБ е публикувана в секция „Актуални документи“: https://www.namrb.org/aktualni-dokumenti