Общините от Северния централен район за планиране избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

10.09.2020

251

Днес, в гр. Велико Търново, НСОРБ проведе първото от шестте си областни заседания за избор на представители на общините в бъдещия Регионален съвет за развитие (РСР) - за Северния централен район за планиране (СЦР) .

 

Областните заседания се организират във всеки от районите за планиране, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна процедура за избор на общинските представители в РСР.

Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области  на СЦР - Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, избраха 12-те си представители в РСР и аналогичен брой техни заместници. Квотите за всяка област са определени на база населението й, съгласно данни на НСИ към 31.12.2019 г., като представителите на общините са, както следва:

Северен централен район от ниво 2
Области, бройОбщини, бройНаселение, бройПредставители, брой 
1.Велико Търново10232 5683 
2.Габрово4106 5982 
3.Разград7110 7892 
4.Русе8215 4773 
5.Силистра7108 0182 
Общо:36773 45012 

 

За представители на област Велико Търново в РСР на СЦР, са избрани кмета на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ, Даниел Панов, както и кметовете на общините Елена- Дилян Млъзев и Павликени - Емануил Манолов, който е и председател на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа, НАЛАС. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спирдонов, председател на ОбС Велико Търново, Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец и Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица.

Двамата представители на област Габрово в РСР са Таня Христова, кмет на община Габрово и кметът на община Севлиево, Иван Иванов. Заместници ще са им Силвия Кръстева – кмет на община Трявна и Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

Представители на област Разград в РСР ще са Денчо Бояджиев – кмет на община Разград и председател на КС на НСОРБ и Дауд Аляовлу – кмет на община Цар Калоян. Техни заместници са кметовете на общините Завет – Ахтер Велиев и на Кубрат – Алкин Неби.

Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР от кмета на областния град Пенчо Милков, от Димитър Славов – кмет на община Бяла и  от кмета на община Сливо поле Валентин Атанасов. Те ще могат да бъдат замествани в заседанията на РСР от кметовете на общините Две могили – Божидар Борисов, на Ценово Петър Петров и на Борово Валентин Панайотов.

Област Силистра издигна за членове на РСР, председателя на ОбС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниази. За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОбС Ситово Ридван Кязим.

Поименният състав на Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за планиране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

 

Упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представителите на общините в РСР бе заместник-министърът Деница Николова.

В следобедната част на програмата, заместник-министър Николова представи проекта на бъдещата Програма за развитие на регионите и новия териториален подход за управление на средствата от Европейските фондове през програмен период 2021-2027 г.

Процедурните правила за избор на представителите на общините в РСР, разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), одобрени от УС на НСОРБ и съгласувани от министъра на регионалното развитие и благоустройството, са достъпни на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan

 

Допълнителна информация за ролята, структурата и функциите на Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район

Нормативната уредба урежда 3 формата на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен.

В основниия състав се включват областните управители и представители на общините (кметове на общини и/или председатели на общински съвети).

В основния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране представителите на местната власт ще имат превес.

Основен състав на РСР на СЦР
брой
Представители на общини12
Областни управители 5
Общо:17

 

Широкият формат на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район включва освен представителите на основния състав и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях в разширения състав на РСР вземат участие двама представители на работодателските организации, трима – на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.

Широк състав на РСР на СЦР
брой
Представители на общини + НСОРБ13
Областни управители 5
ЦКЗ и ОСЕС2
Министерства17
НСИ, БАН, висши училища4
Работодатели и синдикати4
Икономически и НПО сектор6
Общо:51

 

Експертният състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район включва:

  • звено за медиация, което ще бъде ангажирано да съдейства при формирането на партньорства и ще отговаря за изпълнението на информационната стратегия на РСР;
  • звено за публични консултации, което ще бъде ангажирано с подготовката и провеждането на публичните консултации, както и на останалите събития, свързани с публичността в работата на РСР;
  • звено за предварителен подбор, в което ще вземат участие 4-ма представители на УО на ОПРР и по 2-ма на всеки УО от програмите, които участват с финансиране в прилагането на интегрирания подход. Те ще извършват оценка на подадени концепции за Интегрирани териториални инвестиции.

Ключовите функции на Регионалния съвет за развитие са разпределени между различните формати на неговия състав, по следния начин:

 

ФункцияОтговорен състав на РСРКворум за вземане на решенияВид заседание
Обсъждане и приемане на становища, препоръки, доклади, справки и оценкиОсновен състав / Широк състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено, дистанционно, на писмена процедура
Одобряване на проект и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)Основен състав2/3 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено или дистанционно
Одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестицииШирок съставНарочна процедураПрисъствено или дистанционно
Писма за подкрепа по участието на български партньори в проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФОсновен състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПисмена  процедура
Правила за работа, Годишна индикативна програма за дейността, Годишни отчети за извършени разходиОсновен състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено, дистанционно, на писмена процедура

 

Следващата седмица НСОРБ ще проведе 2 обласни срещи за избор на представителите на общините в Северозападния район за планиране на 17 септември и на Югозападния регион на 18 септември.