Общините могат да кандидатстват за финансиране от Министерството на културата за реставрация и консервация на недвижими културни ценности

18.02.2020

235

Министерството на културата обяви процедура за избор на обекти за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности.  Крайният срок за подаване на заявления е 17.03.2020 г.

            Право на финансова подкрепа имат собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление на недвижими културни ценности, национални, регионални и общински музеи, общини, на чиято територия е разположена недвижимата културна ценност, научни институти и второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата.

В рамките на откритата процедура се предоставят финансови средства за консервационни и реставрационни дейности, за спешни и неотложни действия за съхраняване на обекти или за интервенции, свързани с отбелязването на значими годишнини, чествания и други инициативи с национално значение в областта на опазването на недвижимото културно наследство.

Задължителните критерии за подбор на недвижимите културни ценности, чиято консервация или реставрация ще бъдат подпомогнати са свързани със  степента на застрашеност на обекта, като приоритетно ще бъдат финансирани дейности, свързани с укрепване и предотвратяване на по-нататъшното увреждане или разрушаване на културните ценности; значимост на обекта съгласно категоризацията по чл. 50, ал. 1 от ЗКН, като приоритетно ще бъдат финансирани дейности по недвижими културни ценности с категории „световно” и „национално” значение; технологична необходимост – недвижими културни ценности в процес на консервация и реставрация, при които прекъсването на технологичния процес е нецелесъобразно; перспективи за ползване на обекта като ресурс за устойчиво развитие и за нуждите на културния туризъм.

 

Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа са публикувани на страницата на Министерството на културата http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=0&z=0