Обява за конкурс за изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България

21.09.2017

557

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявява конкурс за изпълнителен директор на организацията.

НСОРБ е неправителствена организация, която обединява всички 265 общини в България. Вече повече от 20 години сдружението представлява и защитава интересите на общините и предоставя необходимите за дейността им услуги.

Кратко описание на длъжността: Изпълнителният директор е орган на Националното сдружение на общините и се отчита за дейността си  пред Управителния съвет на организацията.

Начин на кандидатстване:

Кандидатите подават документите в запечатан плик на адрес: ул. "Голаш" 23, София 1111, България.

Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 30 октомври 2017 г.

Основни задължения:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;
 3. ръководи и координира дейността на научни, консултантски, издателски и стопански звена към НСОРБ, назначава и освобождава ръководителите им;
 4. представлява Сдружението при кандидатстване и управление на проекти, подкрепящи и финансиращи неговата дейност;
 5. разработва годишния проектобюджет на Сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание;
 6. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред Общото събрание в края на всяка финансова година;
 7. управлява имуществото на Сдружението с грижата на добър стопанин;
 8. съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението;
 9. създава работни групи в изпълнение на Годишната програма за дейността на НСОРБ и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 10. осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото събрание, Управителния съвет и на Контролния съвет.

Работно време: пълен работен ден

Форма на договор: договор за управление с мандат 4 години

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. завършено висше образование - магистър;
 2. опит в сферата на местното самоуправление или местната администрация – не по-малко от 10 години;
 3. владеене на поне един от основните европейски езици (английски, френски, немски и испански) ;
 4. представяне на програма за дейността на екипа на НСОРБ през периода 2018 – 2021 (мандат 4 години);
 5. опит на ръководна длъжност минимум 5 години
 6. опит при управление на проекти

Начин за провеждане на конкурса:

 • подбор по документи
 • провеждане на интервю с одобрените по документи кандидати.

Необходимите документи за кандидатстване:

 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копие от документи, доказващи наличието на изисквания професионален опит (трудови и/или служебни книжки, договори и др.)
 • програма за работа през 4-годишния мандат в обем не повече от 30 страници
 • препоръки (при възможност).

Документи, с които следва да са запознати кандидатите

(публикувани са на http://www.namrb.org/):

 • Устав на НСОРБ
 • Правилник за устройството и дейността на НСОРБ
 • Стратегически план на НСОРБ за 2014 - 2020 г.
 • Правомощия на НСОРБ, предоставени с нормативни актове
 • Основните закони, регламентиращи правомощията на общините: ЗМСМА, ЗМДТ, ЗОС, ЗПФ и др.

 

Кандидатите, които не са приложили необходимите документи за кандидатстване няма да бъдат разглеждани.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия конкурс.