НСОРБ започва подготовката за преминаване към новите модели за такса битови отпадъци от 2020 година

30.04.2018

2210

НСОРБ започва подготовката за преминаване към новите модели за такса битови отпадъци от 2020 година

Съгласно промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), приети на 3 ноември 2017 г., общините са задължени от 1 януари 2020 година да изчисляват такса битови отпадъци (ТБО) на база количество. Отпада опцията за изчисляване на таксата на база данъчна оценка.

Според сроковете, заложени в закона:

 • До 31 март 2019 г. Министерски съвет трябва да приеме Наредба за начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци и образец на План – сметката, който да се ползва от всички общини;
 • До 31 март 2019 г. всички данъчно задължени лица – собственици на облагаеми с данък недвижими имоти трябва да декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен в общинската наредба;
 • До 30 септември 2019 г. кметът на общината е длъжен да осигури информация за броя на ползвателите на услугата; в имотите на територията на общината.
 • От 01.01.2020 г. ТБО за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

Отчитайки горните срокове и фактът, че:

 • Министерски съвет все още не е стартирал работа за подготовка на Наредбата за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци и образец на План;
 • преминаването към изчисляването на ТБО на база количество изисква значителен период от време и цялостно пренастройване на системите за управление на отпадъците в общините в зависимост от избраните модели;
 • предстоящите през есента на 2019 г. местни избори,

през 2018 г. НСОРБ ще работи активно за осигуряване на методическа подкрепа на общините в процеса по преминаване към новия модел на ТБО чрез:

 1. Подготовка на алгоритъм за изчисляване размера на ТБО за всяка от услугите от дейностите по чистота съобразно предвидените в ЗМДТ нови основи.
 2. Подготовка на пакет от законодателни промени за улесняване на процеса по преминаване към новия модел на ТБО (при необходимост).
 • Разработване на алтернативен вариант на данъчно облагане за част или всички компоненти от дейностите по чистота.

 

За осигуряване на качествена методическа подкрепа НСОРБ планира да сформира и финансира експертна работа група с участието на екипи от общински експерти, отговорни за функционирането на системите за управление на отпадъците, включващи най-малко финансист, данъчен експерт и еколог от всяка община, както и да осигури външна консултантска подкрепа.

Работната група ще бъде с мандат за работа до 31.12.2018 г. Обхватът на задачите на групата включва, без да се изчерпва:

 1. Подготовка на алгоритъм за изчисляване размера на ТБО за всяка от услугите от дейностите по чистота съобразно предвидените в ЗМДТ нови основи:
 2. Описание на настоящата ситуация в общинските системи за управление на отпадъците: организация на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците (чрез общинско дружество или предприятие, концесионер избран чрез ЗОП оператор или друго); третиране на отпадъците в съоръжения и инсталации (наличие / липса на регионална система за управление на отпадъците; начин на управление на регионалното депо (чрез общинско предприятие или търговско дружество, концесия, друго), наличие/липса на система за разделно събиране и оползотворяване и др ; организация на дейностите по поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване (чрез общинско предприятие или дружество, концесия, друго).
 3. Разработване на примерни методики за изчисляване размера на ТБО за всяка от услугите по чл. 62 по определените в ЗМДТ основи за индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез:
 • торби с определена вместимост и товароносимост;
 • съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
 • на база брой ползватели на имота
 • съобразно разгънатата застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот (само за услугата по осигуряване на чистотата в териториите за обществено ползване).
 1. Проиграване на методиките с реални цифри в различни по големина, икономическо развитие и географско разположение общини;
 2. Оценка на приложението, извеждане на плюсовете и минусите на проиграните методики, описание на дефицитните области, информационните източници, евентуалните рискове и др.;
 3. Подготовка на консултативни материали за общините, вкл. и:
 • Примерни варианти за оптимизиране на разходите за управление на отпадъците;
 • Примерни текстове за изменение и допълнение на общинските наредби по чл. 9 от ЗМДТ за приемане на основите за изчисляване размера на таксата за всяка от услугите по чл. 62, реда за закупуване от задължените лица на торби с определена вместимост и товароносимост (за основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби), за определяне на минималния брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за календарна година;
 • Примерен анализ за минималното количество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно образувание или зона (за основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби);
 • Примерни мотиви;
 • Примерна структура на анализа за избор на определената основа, вкл. и мотиви за случаите на неприлагане на основата „индивидуално определено количество битови отпадъци за имота“;
 • Примерни източници на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци;
 • Препоръки при провеждането на обществено обсъждане по реда на чл. 26 от ЗНА.
 1. Подготовка на пакет от законодателни промени за улесняване на процеса по преминаване към новия модел на ТБО (при необходимост).
 2. Осигуряване на основа за работата на представителите на НСОРБ в Работната група, които ще подготвят проект на Наредба по чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ – за образеца и реда за изготвяне на план-сметката за годината за всяка от услугите. (План-сметката съдържа всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране);
 3. Подготовка на други предложения за законодателни промени, при необходимост, идентифицирана от работната група.
 • Разработване на алтернативен вариант на данъчно облагане за част или всички компоненти от дейностите по чистота.

В обхвата на задачите на Работната група ще бъде включена и работа по алтернативен модел за осигуряване на дейностите по чистота чрез данъчно облагане.

От екипите, включени в Работната група ще се очаква да:

 • прогнозират коректно и детайлно разходите за услугите по чл.62 от ЗМДТ по видове услуги, населени места и зони за своята община;
 • проиграят различни варианти за преминаване към нови основи за услугите по чл. 62 от ЗМДТ с реални цифри и данни;
 • изведат съответни ползи и недостатъци на проиграните с реални цифри варианти, опишат дефицитните области, ползваните информационни източници, идентифицират евентуалните рискове и др.;
 • участват в представянето на етапните резултати пред други общински експерти.

За включване в състава на групата очакваме да попълните приложената заявка и изпратите на e-mail: y.ivanova@namrb.org до 04.05.2018 г.

С цел осигуряване на териториален баланс и участие на общини с различни характеристики, в случай на постъпване на голям брой номинации, НСОРБ си запазва правото да направи подбор.

Включените в състава на групата екипи ще бъдат уведомени до обяд на 08.05.2018 г., с оглед организиране на тяхното участие в встъпителното заседание на работната група на 9-10 май в гр. Вършец.

За информация относно дейността на групата: Даниела Ушатова, ръководител екип „Общински услуги и финанси“(d.ushatova@namrb.org ); Десислава Стойкова, юрисконсулт (e-mail: d.stoikova@namrb.org )

Документи

ДатаФайл
30.04.2018 Заявка