Удължен краен срок за приемане на заявки от общините за членство в Постоянните комисии на НСОРБ

30.04.2020

1631

Удължаваме крайния срок за подаване на номинации от общините

за членове на Постоянните комисии на НСОРБ до 8 май 2020 г.

 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обновява състава на своите постоянни комисии за Мандат 2019 – 2023 г. 

Постоянните комисии на НСОРБ са тематични групи от изборни лица и общински експерти, които:

 • подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и ги представят пред Управителния съвет;
 • осигуряват обмен на добри практики;
 • съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите;
 • подготвят искания за организиране на консултантска, експертна и други помощи;
 • насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на конкретни въпроси от взаимен интерес;
 • осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт в рамките на мандата, определен от Управителния съвет;
 • изпълняват и други задачи, възложени от Общото събрание и Управителния съвет.

Председателите на постоянните комисии се избират от състава на комисиите и могат да участват в заседанията на УС на НСОРБ с право на съвещателен глас.

За периода 2019 – 2023 г. към Сдружението ще функционират 10 комисии, преструктурирани, съобразно актуалните изисквания и дейност на общините и одобрени от УС на НСОРБ на заседание на 7 април 2020 г.:

 1. Местно самоуправление, икономическа политика и туризъм
 2. Местни финанси, бюджет и общинска собственост
 3. Земеделие, гори, селски и планински райони
 4. Социална политика
 5. Образование, младеж, спорт и култура
 6. Здравеопазване
 7. Екология и чиста среда
 8. Устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство
 9. Административно обслужване и общинска администрация
 10. Европейски фондове, национални и международни програми и проекти

Комисиите на Сдружението осъществяват своята дейност чрез присъствени и дистанционни заседания на включените в тях експерти.

 • Присъствени заседания се провеждат най-малко 2 пъти годишно. Разходите за участие на експертите (пътуване, настаняване, храна) се поемат или от съответната община, или се покриват по проекти на Сдружението, когато има такава възможност.
 • Дистанционните заседания ще се провеждат през платформи за видеоконферентни срещи, каквито вече масово се използват в условията на извънредното положение.

За членове на комисиите всяка община самостоятелно, на принципа на самоопределянето и в зависимост от своя интерес, номинира експерти и общински съветници с опит, знания и интерес за развитието на съответните сфери на дейност. При подготовката на Вашите предложения, следва да отчитате както професионалния опит и сфера на дейност на номинираните, така и възможностите на конкретните експерти за пълноценно участие в дейността на повече от една комисия. Възможно е участието на един Ваш представител в повече от една комисии, ако сферата на дейност позволява това.

Ще се радваме много, освен експерти от ОА, в съставите на постоянните комисии да се включват и кметове, председатели на общински съвети и на постоянни комисии в общинските съвети, секретари на общини, главни архитекти и други ключови фигури в общините.

С оглед осигуряване на ефективната дейност на комисиите, всяка община трябва да оцени своя капацитет и интерес за участие в комисиите и да номинира свои представители. Съставът на постоянните комисии се одобрява от Управителния съвет на база заявените от общините желания за участие.

За да структурираме новите състави на комисиите, удължаваме срока за приемане на предложения от общините. Ще очакваме в срок до 8 май 2020 г. (петък) да изпратите своите предложения за членове на отделните комисии. Формуляр за всеки номиниран представител на община се попълва само онлайн на адрес: https://forms.gle/E36T1tQvGhVUsdgT9

При възникнали допълнителни въпроси, можете да се свържете с Мария Яровая, експерт “Постоянни комисии и връзки с партньори” на телефони: 02 943 44 67/68 и на e-mail: m.yarovaya@namrb.org

Повече информация за постоянните комисии на НСОРБ и сферите им на дейност можете да видите ТУК.

 

Очакваме Ви!