НСОРБ срещу отделянето на Стратегическия план за земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. от общата рамка по ЕСИФ

03.09.2020

140

НСОРБ депозира становище по публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. на Република България -http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5420  

Проектът на нормативния акт предвижда, отделянето на подготовката на бъдещия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, от общата рамка за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г., одобрена през 2019 година. Като основание за това е, включването в подготовката на Плана на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза и работещи в сферата на селското стопанство, горите или развитие на селските райони.

В становището си Сдружението подчертава, че не възразява срещу включването на тези юридически лица, а е против начина, по който се предлага това да се осъществи. Принципните коментари на НСОРБ по проекта на нормативния акт са, че:

- се преповтарят разпоредби на действащото ПМС № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г. Това създава ненужна фрагментация на нормативната уредба, което е в разрез и с декларираните намерения и отстояваната позиция, за включването на Плана по Общата селскостопанска политика за програмен период 2021-2027, в изградената с много усилия и доказала резонността си настояща обща рамка на национално ниво по управление на евросредствата;

- включването на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, би могло да се осъществи много по-резонно, чрез допълнение на ПМС № 142, а не с изключването на Плана от него.

НСОРБ обръща и внимание, че включването на още представители в групата по разработването на Стратегическия план, която и към момента е с твърде мащабен и обемен състав от близо 200 души, непозволяващ ползотворната й дейност, ще я затрудни излишно.

Пълният текст на становището ни на https://www.namrb.org/normativna-uredba-2021-2027