НСОРБ с предложения в подкрепа за общините-бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

29.04.2020

152

УС на НСОРБ разгледа предложението на представители на общини и на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), участващи в работата на Постоянната комисия на НСОРБ по земеделие, гори, селски и планински райони за включване на общините - бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство в действащия механизъм за осигуряване на временни безлихвени заеми.

Постановление на Министерския съвет № 215 от 5 октомври 2018 г. бе инициирано от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по предложение на НСОРБ с цел улесняване на общините-бенефициенти от селските райони, ускоряване на плащанията по проектите и избягване на загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Аналогичен подход се предлага и за общините, които в момента изпълняват проекти по Програмата за морско дело и рибарство.

През 2019 г. изпълнението на проекти по програмата навлезе в по-динамичен етап. Общините стартираха обществените поръчки за изграждане на пристанища и лодкостоянки, а местните инициативни рибарски групи масово пристъпиха към обявяване на процедури за финансиране на различни дейности, в т.ч. и дребномащабни, свързани с благоустройството и развитието на икономиката и туризма в рибарските райони. В условията на извънредно положение обаче, местните власти са принудени да пренасочват своите недостигащи финансови ресурси към приоритетните нови задачи и социални мерки.

В тези условия общините - бенефициенти по ПМДР изпитват остра нужда от подкрепа за ускоряване изпълнението и плащанията по проектите.

НСОРБ предлага това да стане, като общините с одобрени проекти по ПМДР, бъдат включени в обхвата на Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. (за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР).