НСОРБ с коментари по новата процедура за грижи за възрастните и хората с увреждания по ОП РЧР

30.07.2020

156

 

НСОРБ депозира обобщени предложения на общините- бенефициенти по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ( ОП РЧР).

Съгласно коментарите на общините, предложихме:

  • Удължаване на срока за кандидатстване до края на 2022 г., както и на изпълнението на проектите до 31 декември 2023 г.;
  • Разширяване на целевата група с лицата с психични разстройства и умствена изостаналост от общността, с доказана потребности от резидентна грижа и при наличие на незапълнен капацитет на новите услуги;
  • Завишаване с 25% на годишната издръжката на потребител на услугите и др.

Пълният текст на становището ни на: https://www.namrb.org/izpalnenie

 

Целта на бъдещата процедура е подкрепа за предоставяне на социални услуги от резидентен тип в 6 Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и 68 Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора. Директни бенефициенти по нея са 31 общини, които имат изградена инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. Общият бюджет на процедурата е 20 млн. лв. Стойността на всяко проектно предложение се определя съобразно капацитета на предвидените за финансиране социални услуги (брой места) и съответните разходи за предоставяне на услугите (компенсация), в това число непреки разходи и разходи за оборудване. Асоциирани партньори на общините са: Държавните психиатрични болници (ДПБ) и Министерството на здравеопазването. Партньорството с ДПБ е задължително, ако техни потребители трябва да бъдат настанени в резидентна услуга на територията на дадена община.

НСОРБ благодари на ръководствата и експертите от общините за предоставените коментари и бележки по процедурата.