НСОРБ проучва необходимостта от конкретни промени в условията и реда за субсидиране на обществения превоз на пътници

24.02.2020

133

В Народното събрание беше приет на първо четене проект на закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в който се предвижда въвеждане на задължение за общините ежегодно да планират в своите бюджети и разходи за: субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в както в слабонаселените, така и в други райони на страната. НСОРБ нееднократно е изразявало своето безпокойство от нарастващия брой случаи на отказ на превозвачите от обслужване на нерентабилни междуселищни линии, невъзможността да бъдат  субсидирани „губещи линии“ в населени места извън планинските и гранични райони. В допълнение на това през годината текущо МТИТС редуцира размерите на първоначално утвърдените субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози (от 58,27% удовлетворяване на заявките на общините до 41,82%). Все още не могат да бъдат намерени ефективни механизми за контрол на нерегламентираните превози.

Въпреки постигнатото от УС на НСОРБ увеличение на средствата за субсидиите от централния бюджет за 2020 г. с 6,5 млн. лв. (от 18,5 млн. лв. на 25 млн. лв.), проблемите се задълбочават. Все повече общини остават без обществен транспорт, най-вече поради неясна и некоректна методология за разпределение на субсидиите.

На последното си заседание от 15 януари 2020 г., Управителният съвет на НСОРБ отново разгледа постъпилите сигнали от общините относно проблемите им при осигуряването на обществения превоз на пътници по нерентабилни линии и взе решение за проблемите с обществения транспорт да бъде извършено анкетно проучване сред общините. Данните ще бъдат използвани при подготовката на конкретни предложения за допълнителни промени в Закона за автомобилните превози.

Подробна информация за изразената от УС на НСОРБ позиция по бъдещите промени в Закона за автомобилните превози и формуляра на анкетата може да видите на сайта на НСОРБ.